Doç.Dr. SEDAT KANADLI

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
2033
OLUŞTURMA
:
2015-06-05 06:39:44
DÜZENLEME
:
2020-10-20 10:03:41
PUAN
:
24683
YABANCI DİL
:
İngilizce, A, Diğer, 93,75
İngilizce, B, YDS, 85
İngilizce, B, KPDS, 81
İngilizce, A, KPDS, 91


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2001
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2008
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2012
Doktora Tezi

1. Öğretmenlere Yönelik Hazırlanan Bir Mesleki Gelişim Programının Etkililiğinin İncelenmesi Danışman: Dr. Yılmaz Sağlam, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye, 2012.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Lise 10. Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel Stilleri Arasındaki Farklılıkların Akademik Başarı Eğitimsel Uzmanlaşma Alanı ve Cinsiyet Açısından İncelenmesi Danışman: Dr. Elçin Summak, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye, 2008.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YRD.DOÇ.DR. YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU 2017-03-17 - 2017-03-18
YRD.DOÇ.DR. YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU 2017-05-20 - 2017-05-21
YRD.DOÇ.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-09-11 - 2017-09-13
YRD.DOÇ.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-01-22 - 2018-01-24
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 4000
2022
4. KANADLI, S.; ARSLANTAŞ, H.; İNANDI, Y. Predicting the life satisfaction of education workers in Turkey: a meta-analytic structural equation modeling. SPRİNGER SCİENCE AND BUSİNESS MEDİA LLC, 2022, , -. 1000 + 0
10.1007/s12564-022-09766-5

2019
3. KANADLI, S.; AKAY, C. An Investigation of the Schommers’ Epistemological Beliefs Model in Terms of Gender and Academic Success: A Meta-Analysis. EGİTİM VE BİLİM-EDUCATİON AND SCİENCE, 2019, 44, 389-411. 1000 + 0
http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/7992/2899

2017
2. KANADLI, S. Prospective Teachers’ Professional Self-Efficacy Beliefs in Terms of Their Perceived Autonomy Support and Attitudes towards the Teaching Profession: A Mixed Methods Study. EDUCATİONAL SCİENCES: THEORY PRACTİCE, 2017, 17, 1848-1871. 1000 + 0
10.12738/estp.2017.5.0597

2016
1. KANADLI, S. Öğrenme Stili Modellerine Dayalı Öğretim Ortamlarının Akademik Başarıya, Tutuma ve Kalıcılığa Etkisine Yönelik Bir Meta-Analiz Çalışması. KURAMDAN UYGULAMAYA EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016, 16, 2057-2086. 1000 + 0
http://www.estp.com.tr/tr/issues/sayi-166/

Publications_016.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2. Kanadlı, S.; Karakuş, F. Formasyon programının öğretmen adaylarının mesleki öz yeterlik inançlarına ve tutumlarına etkisi: Bir karma yöntem araştırması. ULUSLARARASI İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016, 13, 3807-3826. 200 + 0
www.j-humansciences.com

Publications_014.pdf

2014
1. Bağçeci, B.; Kanadlı, S. The Study of Adapting Self-Regulation Questionnaire into Turkish. AMERİCAN RESEARCH INSTİTUTE FOR POLİCY DEVELOPMENT, 2014, 3, 271-281. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.15640/jehd.v3n3a22

Publications_005.pdf

Uluslararası - Diğer 400
2022
4. HALİL İBRAHİM, K.; KANADLI, S. ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERDE SORGULAYICI SINIF KÜLTÜRÜNÜN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCES, 2022, 128, -. 100 + 0
10.29228/ASOS.57990

2018
3. KANADLI, S.; AKBAŞ, A. FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ YETERLİK VE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ. EĞİTİM VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 5, 33-49. 100 + 0
2016
2. KANADLI, S.; KARAKUŞ, F. Formasyon programının öğretmen adaylarının mesleki öz yeterlik inançlarına ve tutumlarına etkisi: Bir karma yöntem araştırması. ULUSLARARASI İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016, 13, 3807-3826. 100 + 0
2014
1. BAĞÇECİ, B.; KANADLI, S. The Study of Adapting Self Regulation Questionnaire into Turkish. JOURNAL OF EDUCATİON AND HUMAN DEVELOPMENT, 2014, 3, 271-281. 100 + 0
10.15640/jehd.v3n3a22

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 300
2018
1. YOKUŞ, G.; Ayçiçek, B.; KANADLI, S. Akademisyen görüşleri doğrultusunda yüksek öğretimde performansa dayalı akademik teşvik sisteminin incelenmesi. YUKSEKOGRETİM DERGİSİ, 2018, 8, 140-149. 300 + 0
10.2399/yod.18.007

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 880
2022
9. GÖZDE UYSAL, H.; KANADLI, S. The Effect of Teaching Based on Mathematical Modeling on Students' Academic Achievement in Mathematics and Science Education: A Meta-Analysis. İ-MANAGER’S JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2022, 19, -. 100 + 0
8. AKYOL, C.; KANADLI, S. Investigating the Effect of Socioscientific Issues-based Instruction on the Academic Achievement of Students: A Mixed-Research Synthesis. TEXAS TECH UNİVERSİTY, 2022, 7, -. 100 + 0
10.32865/fire202172264

2021
7. AKAY, C.; KANADLI, S. THE EFFECT OF REACT STRATEGY ON ACHIEVEMENT IN SCIENCE EDUCATION: A MIXED RESEARCH SYNTHESIS. JOURNAL OF BALTİC SCİENCE EDUCATİON, 2021, 20, 868-880. 100 + 0
10.33225/jbse/21.20.868

6. ÖZKALE, U.; KANADLI, S. An Investigation of Feedback Strategies Used by Science Teachers in the Classroom Setting: A Mixed Methods Research. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2021, 17, 439-457. 100 + 0
10.29329/ijpe.2020.329.28

5. ÇELİK, T.; ÇAY, T.; KANADLI, S. The Effect of Total Physical Response Method on Vocabulary Learning/Teaching: A Mixed Research Synthesis. ENGLİSH LANGUAGE TEACHİNG, 2021, 14, 154-170. 100 + 0
10.5539/elt.v14n12p154

2019
4. KANADLI, S. A Meta-Summary of Qualitative Findings about STEM Education. INTERNATİONAL JOURNAL OF INSTRUCTİON, 2019, 12, 959-976. 100 + 0
http://www.e-iji.net/dosyalar/iji_2019_1_62.pdf

Publications_007.pdf

3. Ergen, B.; YELKEN, T.; KANADLI, S. A Meta-Analysis of Research on Technological Pedagogical Content Knowledge by Gender. CONTEMPORARAY EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2019, 10, 358-380. 100 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/832902p://

Publications_002.pdf

2017
2. ERGEN, B.; KANADLI, S. The Effect of Self-Regulated Learning Strategies on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study. EURASİAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2017, 17, 55-74. 100 + 0
10.14689/ejer.2017.69.4

2015
1. SAĞLAM, Y.; KANADLI, S.; KARATEPE, V.; GÖKSU, P.; GİZLENCİ, E. Dialogic Discourse in the Classroom. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON İN MATHEMATİCS, SCİENCE AND TECHNOLOGY, 2015, 3, 322-335. 80 + 0
Uluslararası - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List 100
2016
1. KANADLI, S.; SAĞLAM, Y. Investigating the Effectiveness of a Professional Development Program Designed to Improve Science Teachers Classroom Discourse. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2016, 8, 1-112. 100 + 0
10.15345/iojes.2016.03.010

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 3760
2023
19. KANADLI, S. webquest. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2023, , -. 200 + 0
2022
18. SAĞLAM, Y.; KANADLI, S.; GÖKSÜ, P.; AYNUR GİZLENCİ, E.; KARATEPE, V. Can Dialogic Discourse Enhance Student Active Participation?. KASTAMONU EGİTİM DERGİSİ, 2022, 30, -. 160 + 0
10.24106/kefdergi.749894

2020
17. UYGUR, M.; KANADLI, S. İyi Sınıf Öğretmeni Özelliklerine Yönelik Öğrenci, Öğretmenve Veli Görüşleri: Bir Temel Nitel Çalışma. ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, 3, 35-39. 200 + 0
16. HAIDARI, S.; BAYSAL, S.; KANADLI, S. THE IMPACT OF DIGITAL TECHNOLOGY-MEDIATED FOREIGN LANGUAGE INSTRUCTION ON VOCABULARY LEARNING: A META-ANALYTIC REVIEW. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 20, 236-251. 200 + 0
15. KOÇOĞLU, A.; YELKEN, T.; KANADLI, S. Ortaokul Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri ile Toplumsal Değerlere Yönelik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2020, 9, 61-77. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/tred/issue/42642/517199

Publications_012.pdf

14. KOÇOĞLU, A.; YELKEN, T.; KANADLI, S. Ortaokul Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri ile Toplumsal Değerlere Yönelik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2020, 22, 399-417. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/akusosbil/issue/54924/550276

Publications_017.pdf

13. Haidari, S.; Baysal, S.; Kanadlı, S. Dijital teknoloji temelli yabancı dil öğretiminin kelime öğrenimi üzerine etkisi: Bir meta-analiz çalışması. BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 20, 236-251. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/996026

Publications_018.pdf

2018
12. Yokuş, G.; Ayçiçek, B.; Kanadlı, S. Akademisyen Görüşleri Doğrultusunda Yükseköğretimde Performansa Dayalı Akademik Teşvik Sisteminin İncelenmesi. YÜKSEKÖĞRETİM DERGİSİ, 2018, 8, 140-149. 200 + 0
10.2399/yod.18.007

Publications_019.pdf

2016
11. KANADLI, S.; BAĞÇECİ, B. Öğretmenlerin Kişiler Arası Motivasyon Stilleri Öğrenme İklimi Ölçeği nin Türkçe Versiyonu. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2016, 16, 1-12. 200 + 0
10. Kanadlı, S.; Bağçeci, B. Öğretmenlerin Kişiler Arası Motivasyon Stilleri: Öğrenme İklimi Ölçeği’nin Türkçe Versiyonu. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2016, 16, 1-12. 200 + 0
http://sbd.dergi.anadolu.edu.tr/cilt-16-sayi-1-yil-2016.html

Publications_011.pdf

2015
9. Kanadlı, S.; Bağçeci, B. Öğrencilerin İngilizce Öz-yeterlik İnançlarının Algılanan Özerklik Desteği Açısından İncelenmesi. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 12, 98-112. 200 + 0
http://sbed.mku.edu.tr/article/view/5000105277

Publications_003.pdf

8. Kanadlı, S.; Akbaş, A. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları, Öğrenme Yaklaşımları ve LYS Puanları Arasındaki İlişkiler. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 11, 116-131. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000079966

Publications_004.pdf

7. KANADLI, S.; BAĞÇECİ, B. Öğrencilerin İngilizce Öz yeterlik İnançlarının Algılanan Özerklik Desteği Açısından İncelenmesi. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 12, 98-112. 200 + 0
6. KANADLI, S.; ÜNAL, K.; KARAKUŞ, F. Kuatum Öğrenme Modelinin Akademik Başarıya Etkisi Bir Meta analiz Çalışması. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 12, 136-157. 200 + 0
5. KANADLI, S.; AKBAŞ, A. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları Öğrenme Yaklaşımları ve LYS Puanları Arasındaki ilişkiler. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 11, 116-131. 200 + 0
4. Kanadlı, S.; Ünal, K.; Karakuş, F. Kuantum Öğrenme Modelinin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 12, 136-157. 200 + 0
http://sbed.mku.edu.tr/article/view/5000139815

Publications_001.pdf

2013
3. KANADLI, S.; SAĞLAM, Y. Üstbilişsel Davranışlar Problem Çözmede Faydalı mıdır. İLKÖĞRETİM ONLİNE, 2013, 12, 1074-1085. 200 + 0
2012
2. KANADLI, S.; SAĞLAM, Y.; USAK, M. Bağlamın Öğrencilerin Kavram İmajları Üzerine Etkisi. TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ, 2012, 9, 131-145. 200 + 0
2011
1. Murat, M.; Kanadlı, S.; Ünişen, A. Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Hayvanların Üremesi, Büyümesi ve Gelişmesi Konusundaki Kavram Yanılgıları ve Olası Kaynakları. TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ, 2011, 8, 179-197. 200 + 0
Publications_008.pdf

Ulusal - Diğer 200
2019
2. AKKAYA, B.; KANADLI, S. ÖĞRETMENLERİN BİR EĞİTİM ARACI OLARAK SOSYAL MEDYAYI KULLANMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. İLERİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2019, 1, 116-127. 100 + 0
2018
1. Kanadlı, S.; Akbaş, A. FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ YETERLİK VE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ. EĞİTİM VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 5, 33-49. 100 + 0
Publications_020.pdf

Ulusal - Endekste taranmıyor 300
2011
3. MURAT, M.; KANADLI, S.; ÜNİŞEN, A. Yedinci sınıf Öğrencilerinin Hayvanların Üremesi Büyümesi ve Gelişmesi Konusundaki Kavram Yanılgıları. TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ, 2011, 8, 179-197. 100 + 0
2010
2. MURAT, M.; ÜNİŞEN, A.; KANADLI, S. Eğitim Fakültesine Yeni Başlayan Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğini Algılayışları ve Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2010, 9, 226-244. 100 + 0
2009
1. BAĞÇECİ, B.; KANADLI, S.; ÜNİŞEN, A. Farklı Beyin Yarım Küreleri Baskın Öğrencilerin İngilizce Başarı Düzeylerindeki Farklılıkların İncelenmesi. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2009, 2, 22-34. 100 + 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 750
1. KANADLI, S. Sosyal Bilimlerde R İle Meta-Analiz Ve Meta-Analitik Yapısal Eşitlik Modellemesi, ISBN: 978-625-7676-12-0, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 126 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2021. 0
2. SAĞLAM, Y.; KANADLI, S. Nitel Veri Analizinde Kodlama, ISBN: 978-605-318-551-2, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 100, 85 Sayfa, Türkçe, Ankara, , 2019. 250
https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/1452019121645Nitel%20Veri%20Analizinde%20Kodlama-pdf.pdf
3. KANADLI, S. Sosyal Bilimlerde Teoriden Uygulamaya Araştırma Sentezi, ISBN: 978-605-241-650-1, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 100, 104 Sayfa, Türkçe, Ankara, , 2020. 500
https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/1452019123601pdf%20sosya.pdf
1. KANADLI, S. Sınıf Yönetimi, ISBN: 978-605-7990-04-4, Karahan, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: , 361 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2022. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 500
1. Kanadlı, S. Öğretim İlke ve Yöntemleri, ISBN: 978-605-170-045-8, ANI, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 434 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2015. 250
http://www.aniyayincilik.com.tr/ani/index.php?git=10&kitap=500
2. Kanadlı, S. Sınıf Yönetimi, ISBN: 978-605-7990-04-4, Karahan, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 361 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2018. 250
Uluslararası - Özet - Sözlü 1280

13. Kanadlı, S.; Akay, C., Shommer’in Epistemolojik İnançlar Modelinin Cinsiyet Açisindan İncelenmesi: Bir Meta Analiz Çalişmasi. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, 2018. 100

Scientific_Meetings_020.pdf

12. Özkale, U.; Kanadlı, S., Fen Bilimleri Dersi Geri Bildirim Algi Ölçeğinin Geliştirilmesi. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-11-05, Adana, Türkiye, 2018. 100

Scientific_Meetings_019.pdf

11. CİN, A.; KANADLI, S., Milli Eğitim Bakanlığı Aday Öğretmen Yetiştirme Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. 5. Uluslararası Eğitm Programları ve Öğretm Kongresi , 2017-10-26, 2017-10-28, Muğla, Türkiye, 2017. 100

10. Özmercan, S.; Kanadlı, S., Türkiye’de Argümantasyon Temelli Öğretime İlişkin Çalışmalar Üzerine Bir İçerik Analizi. 5. Uluslararası Eğitm Programları ve Öğretm Kongresi, 2017-10-26, 2017-10-28, Muğla, Türkiye, 2017. 100

Scientific_Meetings_018.pdf

9. Koçoğlu, A.; Kanadlı, S., ORTAOKUL FEN BILIMLERI VE MATEMATIK ÖĞRETMENLERININ ÖZERKLIK DESTEĞINI ENGELLEYEN FAKTÖRLERIN İNCELENMESI. 1st International Academic Research Congress, 2016-11-03, 2016-11-05, Antalya, Türkiye, 2016. 100

http://www.inescongress.com/

8. Kanadlı, S.; Özkale, U., Sınıf öğretmenlerinin matematik dersinde verdiği geribildirimlerin incelenmesi. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2016-10-27, 2016-10-30, Antalya, Türkiye, 2016. 100

http://icci-epok.org/

7. Ergen, B.; Kanadlı, S., Öz-Düzenleyici Öğrenmeye Dayalı Öğretimin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2016-05-31, 2016-06-03, Muğla, Türkiye, 2016. 100

Scientific_Meetings_014.pdf

6. Uygur, M.; Kanadlı, S., İyi Sınıf Öğretmeni Özelliklerine Yönelik Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi. 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2016-05-31, 2016-06-03, Muğla, Türkiye, 2016. 100

Scientific_Meetings_013.pdf

5. Kanadlı, S., Öğrenme Stili Modellerine Dayalı Öğretimin Akademik Başarıya Etkisi: Bir MetaAnaliz Çalışması. 3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2015-10-22, 2015-10-24, Adana, Türkiye, 2015. 100

http://www.icci-epok.org/tr/default.asp

4. Kanadlı, S.; Karakuş, F., Formasyon Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Mesleki Öz-Yeterlik İnançlarına ve Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarına Etkisi. 3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2015-10-22, 2015-10-24, Adana, Türkiye, 2015. 100

http://www.icci-epok.org/tr/default.asp

3. Kanadlı, S.; Sağlam, Y., Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf-İçi Söylemini Geliştirmeye Dayalı Bir Mesleki Gelişim Programının Söylem Biçimine Etkisi. 3. Uluslararası İlkokul Eğitimi Konferansı, 2015-10-08, 2015-10-10, Nevşehir, Türkiye, 2015. 100

Scientific_Meetings_006.pdf

2. Kalkan, S.; Kanadlı, S.; Özet, S., Sınıf Öğretmenlerinin 3. Sınıf Fen Bilgisi Dersi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. 3. Uluslararası İlkokul Eğitimi Konferansı, 2015-10-08, 2015-10-10, Nevşehir, Türkiye, 2015. 100

Scientific_Meetings_005.pdf

1. Sağlam, Y.; Kanadlı, S.; Göksu, P.; Karatepe, V.; Gizlenci, E., Dialogic Discourse in the Classroom. International Conference on Education in Mathematic, Science and Technology, 2015-04-23, 2015-04-26, Antalya, Türkiye, 2015. 80

http://2015.icemst.com/

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. KANADLI, S.; SAĞLAM, Y., Öğretmenlerin Öğretmen Öğrenci Rollerine Yönelik İnançlarının Otoriter ve Diyalojik Söylemlere Etkisi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi, 2012-06-27, 2012-06-30, , Türkiye, . 100

Ulusal - Özet - Sözlü 280

6. Kanadlı, S., Rehber Öğretmen Adaylarının Rehberlik Etkinlikleri Geliştirme Uygulamasına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2015-10-07, 2015-10-09, Mersin, Türkiye, 2015. 50

Scientific_Meetings_004.pdf

5. Sağlam, Y.; Kanadlı, S.; Göksu, P.; Gizlenci, E.; Karatepe, V., Fen Öğretiminde Diyalojik Ve Otoriter Söylem. IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 2015-09-07, 2015-09-10, Balıkesir, Türkiye, 2015. 40

http://ukek2015.balikesir.edu.tr/?page_id=124

4. Sağlam, Y.; Kanadlı, S.; Göksu, P.; Karatepe, V.; Gizlenci, E., Sınıfta Diyalojik Söylem. 2. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2015-06-08, 2015-06-10, Ankara, Türkiye, 2015. 40

http://ejercongress.org/2015/

3. Kanadlı, S.; Ünal, K.; Karakuş, F., Kuantum Öğrenme Modelinin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çaslışması. 7. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2015-05-28, 2015-05-31, Muğla, Türkiye, 2015. 50

http://congress.eab.org.tr/2015/

2. Kanadlı, S.; Akbaş, A., Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları, Öğrenme Yaklaşımları ve LYS Puanları Arasındaki İlişkiler. International Conference on Education in Mathematic, Science and Technology, 2015-04-23, 2015-04-26, Antalya, Türkiye, 2015. 50

http://2015.icemst.com/

1. KANADLI, S.; BAĞÇECİ, B., Öğrencilerin İngilizce Öz-Yeterlik İnançlarının Algılanan Özerklik Desteği Açısından İncelenmesi. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2015-04-16, 2015-04-18, Niğde, Türkiye, 2015. 50

http://www.uebk.org/

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Bir Mesleki Gelişim Programı ile Sınıf Söyleminin Geliştirilmesi, TÜBİTAK, Proje No: 113K693, 60470 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50
Projects_001.pdf

1. BİR MESLEKİ GELİŞİM PROGRAMI İLE SINIF SÖYLEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ, TÜBİTAK, Proje No: , 60470 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 600

3. Ufuk Özkale, Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Sınıf Ortamında Kullandıkları Geri Bildirim Stratejilerinin İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

2. SEHER ÖZMERCAN, Ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik tutumlarının öğretmen geri bildirimleri ve özerklik desteği açısından incelenmesi: Bir karma yöntem çalışması, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

1. Ayhan Koçoğlu, Fen Bilimleri ve Matematik Öğretmenlerinin Özerklik Desteğinin Orta Okul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimi ve Problem Çözme Becerileri Algısına Katkısının İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 3
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2015 : 3 ] . 3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Kanadlı, S.; Arslantaş, H.; Inandı, Y. Predicting the life satisfaction of education workers in Turkey: a meta-analytic structural equation modeling. SPRİNGER SCİENCE AND BUSİNESS MEDİA LLC, 2022, , -.
10.1007/s12564-022-09766-5
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Halil ibrahim, K.; Kanadlı, S. ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERDE SORGULAYICI SINIF KÜLTÜRÜNÜN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCES, 2022, 128, -.
10.29228/ASOS.57990
Gözde uysal, H.; Kanadlı, S. The Effect of Teaching Based on Mathematical Modeling on Students' Academic Achievement in Mathematics and Science Education: A Meta-Analysis. İ-MANAGER’S JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2022, 19, -.
Akyol, C.; Kanadlı, S. Investigating the Effect of Socioscientific Issues-based Instruction on the Academic Achievement of Students: A Mixed-Research Synthesis. TEXAS TECH UNİVERSİTY, 2022, 7, -.
10.32865/fire202172264
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Sağlam, Y.; Kanadlı, S.; Göksü, P.; Aynur gizlenci, E.; Karatepe, V. Can Dialogic Discourse Enhance Student Active Participation?. KASTAMONU EGİTİM DERGİSİ, 2022, 30, -.
10.24106/kefdergi.749894
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Kanadlı, S. Sınıf Yönetimi, ISBN: 978-605-7990-04-4, Karahan, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: , 361 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2022.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Kanadlı, S. Sınıf Yönetimi, ISBN: 978-605-7990-04-4, Karahan, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: , 361 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2022.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Ergen, B.; Yelken, T.; Kanadlı, S. A Meta-Analysis of Research on Technological Pedagogical Content Knowledge by Gender. CONTEMPORARAY EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2019, 10, 358-380,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 3
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl