Dr. Öğr. Üyesi Harun GÜLBUDAK
Birim
:
Fen Fakültesi / Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
Telefon
:
+90--
Dahili
:
E-MAIL
:
harungulbudak@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
harungulbudak@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2016-10-27 13:54:42
DÜZENLEME
:
2024-01-28 12:35:59
PUAN
:
5938
YABANCI DİL
:
Researcher ID
Scopus ID
h-index
4
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİYOLOJİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEK LİSANS TIBBİ MİKROBİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
DOKTORA TIBBİ MİKROBİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 4350
2022
6. ERSOY, L.; TEZCAN ÜLGER, S.; GÜLBUDAK, H.; Yaşar, N.; YAPICI, G.; ASLAN, G. [Longitudinal Monitoring of Seroconversion Status in SARS-CoV-2 RT-PCR Positive Healthcare Workers]. SARS-CoV-2 RT-PCR Pozitif Sağlık Çalışanlarında Serokonversiyon Durumunun Boylamsal İzlenmesi. MİKROBİYOLOJİ BULTENİ, 2022, 56, 114-. 650 + 0
10.5578/mb.20229910

2021
5. GÜLBUDAK, H.; KARVAR, Ş.; SOYDAN, G.; TEZCAN ÜLGER, S.; KANDEMİR, F.; TAMER, L.; ALTUNKAN, A.; ÖZDEMİR, A.; ASLAN, G. [Comparison of Real Time PCR Cycle Threshold Values in Symptomatic and Asymptomatic COVID-19 Patients]. Semptomatik ve Asemptomatik COVID-19 Hastalarında Gerçek Zamanlı PCR Döngü Eşik Değerlerinin Karşılaştırılması. MİKROBİYOLOJİ BULTENİ, 2021, 55, 435-. 700 + 0
10.5578/mb.20219812

4. ÜLGER, M.; TEZCAN ÜLGER, S.; OKTAY GÜLTEKİN, E.; YABALAK, E.; GÜLBUDAK, H.; DELİALİOĞLU, N.; GİZİR, A.; ASLAN, G. In vitro Antileishmanial Eff ect of the Plant Extracts from Aloe vera (L.) Burm.f. and Hypericum perforatum L. Leaves [Aloe vera (L.) Burm.f. ve Hypericum perforatum L. Yapraklarından Elde Edilen Bitki Ekstraktlarının İn vitro Antileishmanial Etkisi] . KAFKAS UNİV VET FAK DERG, 2021, 27, 363-370. 350 + 0
10.9775/kvfd.2021.25633

3. GÜLBUDAK, H.; ÖZTÜRK, C.; KUYUGÖZ, S.; TEZCAN ÜLGER, S. [Dihydropteroate Synthase (DHPS) Gene Mutations and Mitochondrial Large Subunit (mtLSU) rRNA Genotype Variations in Pneumocystis jirovecii Strains]. Pneumocystis jirovecii İzolatlarının Dihidropteroat Sentaz (DHPS) Gen Mutasyonları ve Mitokondriyal Büyük Alt Birim (mtLSU) rRNA Genotip Varyasyonlarının Belirlenmesi. MİKROBİYOLOJİ BULTENİ, 2021, 55, 41-. 950 + 0
10.5578/mb.20140

2020
2. GÜLBUDAK, H.; ÖZTÜRK, C.; KUYUGÖZ, S.; TEZCAN ÜLGER, S. [Investigation of Pneumocystis jirovecii Infection and Colonization in Immunocompromised Patients with Pneumonia]. İmmün Sistemi Baskılanmış Pnömonili Hastalarda Pneumocystis jirovecii Enfeksiyon ve Kolonizasyonlarının Araştırılması. MİKROBİYOLOJİ BULTENİ, 2020, 54, 583-. 950 + 0
10.5578/mb.69853

2014
1. GÜLBUDAK, H.; ASLAN, G.; TEZCAN ÜLGER, S.; ERSÖZ, G.; ÜLGER, M.; OTAĞ, Z.; KUYUCU, N.; EMEKDAŞ, G. [Investigation of the clonal relationship between nosocomial Acinetobacter baumannii isolates by Rep-PCR].Hastane Enfeksiyonu Etkeni Olan Acinetobacter baumannii İzolatları Arasındaki Klonal İlişkinin Rep-PCR ile Araştırılması*. MİKROBİYOLOJİ BULTENİ, 2014, 48, 316-. 750 + 0
10.5578/mb.7225

Uluslararası - Alan endexleri 1060
2023
13. BAYRAM, G.; GÜLBUDAK, H.; BOZOK, T.; ASLAN, G. Prevalence of SARS-CoV-2 infection in asymptomatic preoperative patients. INTERNATİONAL JOURNAL OF COMMUNİTY MEDİCİNE AND PUBLİC HEALTH, 2023, 10, 3979-3983. 85 + 0
10.18203/2394-6040.ijcmph20233148

12. GÜLBUDAK, H.; GÖRGÜLÜ, G.; OKTAY GÜLTEKİN, E.; TEZCAN ÜLGER, S.; DELİALİOĞLU, N.; ASLAN, G. Investigation of biocide resistance genes in Acinetobacter baumannii isolates [Acinetobacter baumannii izolatlarında biyosit direnç genlerinin araştırılması]. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2023, 16, 191-199. 85 + 0
10.26559/mersinsbd.1196943

11. GÜLBUDAK, H.; BOZOK, T.; KARVAR, Ş.; DELİALİOĞLU, N.; ASLAN, G. Bir üniversite hastanesinde Giardia Intestinalis sıklığı: COVID-19 pandemisinin etkisi . MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2023, 16, 453-460. 90 + 0
10.26559/mersinsbd.1261376

10. BOZOK, T.; GÜLBUDAK, H.; TEZCAN ÜLGER, S.; ASLAN, G. Evaluation of Antibody Response and Side Effects Related to the Number of Inactive and mRNA Vaccine Doses Against COVID-19 in Healthcare Workers. FLORA THE JOURNAL OF INFECTİOUS DİSEASES AND CLİNİCAL MİCROBİOLOGY, 2023, 28, -. 85 + 0
10.5578/flora.20239904

9. GÜLBUDAK, H.; EMİROĞLU, E.; GÖRGÜLÜ, Y.; TEZCAN ÜLGER, S.; DELİALİOĞLU, N.; ASLAN, G. Investigation of qacE, qacE∆1 and cepA biocide resistance genes in carbapenem resistant Pseudomonas aeruginosa isolates. TURKİSH BULLETİN OF HYGİENE AND EXPERİMENTAL BİOLOGY, 2023, 80, 277-284. 85 + 0
10.5505/TurkHijyen.2023.44538

8. BAYRAM, G.; GÜLBUDAK, H.; BOZOK, T.; ASLAN, G. An evaluation of rapid antigen tests diagnostic performance in the detection of SARS-CoV-2 infection. ANNALS OF MEDİCAL RESEARCH, 2023, 30, 300-304. 85 + 0
10.5455/annalsmedres.2022.10.311

2022
7. ASLAN, G.; GÜLBUDAK, H.; DELİALİOĞLU, N.; KAYA, H.; ÖZDEMİR, A. Impact of the COVID-19 pandemic on tuberculosis control in Mersin province. TURKİSH BULLETİN OF HYGİENE AND EXPERİMENTAL BİOLOGY, 2022, 79, 646-655. 80 + 0
10.5505/TurkHijyen.2022.88965

6. BAYRAM, G.; GÜLBUDAK, H.; BEKÇİ, A.; TEZCAN ÜLGER, S.; YAPICI, G.; ASLAN, G. [Evaluation of Real-Time PCR Cycle Threshold Value, Clinical and Epidemiological Characteristics of SARS-CoV-2 Positive Healthcare Workers] SARS-CoV-2 pozitif sağlık çalışanlarının gerçek zamanlı PCR döngü eşik değeri, klinik ve epidemiyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi. TURKİSH BULLETİN OF HYGİENE AND EXPERİMENTAL BİOLOGY, 2022, 79, 13-24. 75 + 0
10.5505/TurkHijyen.2022.59913

5. KAYA, H.; BOZOK, T.; GÜLBUDAK, H.; ASLAN, G. [Investigation of Latent Tuberculosis with LIOFeron®TB/LTBI Test in Hemodialysis Patients] Hemodiyaliz Hastalarında LIOFeron®TB/LTBI Testi ile Latent Tüberküloz Araştırılması. FLORA THE JOURNAL OF INFECTİOUS DİSEASES AND CLİNİCAL MİCROBİOLOGY, 2022, 27, 422-429. 75 + 0
10.5578/flora.20229705

4. BAYRAM, G.; GÜLBUDAK, H.; BOZOK, T.; AKÇA, M.; Çiftçi, A.; KUYUCU, N.; ASLAN, G. SARS-CoV-2 enfeksiyonu pozitif çocuk hastaların gerçek zamanlı PCR döngü eşik değeri, epidemiyolojik ve klinik özelliklerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi. MERSİN UNİVERSİTESİ SAGLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2022, 15, 561-572. 70 + 0
10.26559/mersinsbd.1145014

2021
3. GÜLBUDAK, H. [Clinical Classification of SARS-CoV-2 Positive Patients; Evaluation of Laboratory and Radiological Findings] SARS-CoV-2 Pozitif Hastaların Klinik Olarak Sınıflandırılması; Laboratuvar ve Radyolojik Bulgularının Değerlendirilmesi. FLORA THE JOURNAL OF INFECTİOUS DİSEASES AND CLİNİCAL MİCROBİOLOGY, 2021, 26, -. 100 + 0
10.5578/flora.20219708

2020
2. GÜLBUDAK, H.; KURNAZ, N.; TEZCAN ÜLGER, S.; VURAL-TAŞDEMİR, E.; BOZLU, G.; TÜRKEGÜN, M.; DELİALİOĞLU, N. [The Investigation of Rotavirus and Adenovirus Frequency Among Patients with Acute Gastroenteritis] Akut gastroenteritli hastalarda rotavirus ve enterik adenovirus sıklığının araştırılması . TURKİSH BULLETİN OF HYGİENE AND EXPERİMENTAL BİOLOGY, 2020, 77, 185-194. 80 + 0
10.5505/TurkHijyen.2019.13540

2015
1. OTAĞ, Z.; YARPUZLU, M.; GÜLBUDAK, H.; ARSLANKÖYLÜ, A.; FOUAD, A.; EMEKDAŞ, G. Candida Pelliculosa Fungemia Cases in Pediatric Intensive Care Unit . ÇOCUK ENFEKSİYON DERGİSİ/JOURNAL OF PEDİATRİC INFECTİON, 2015, 9, 85-90. 65 + 0
10.5152/ced.2015.1662

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 170
2015
1. OKTAY GÜLTEKİN, E.; GÜLBUDAK, H.; ÖZGÜR, D.; OTAĞ, Z. Yoğun Bakım Ünitesi Hastaları Kan Kültürlerinden İzole Edilen Candida parapsilosis Suşlarının Mini Epidemiler Bakımından Araştırılması. TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, 2015, 45, 41-47. 170 + 0
10.5222/TMCD.2015.041

Uluslararası - Özet - Poster 45

1. GÜLBUDAK, H.; TEZCAN ÜLGER, S.; DELİALİOĞLU, N.; İNAN, K.; ASLAN, G., Evaluation of cutaneous leishmaniasis cases in Mersin province, South of Turkey.. International Symposium on Parasitic Zoonoses (Turkish Society of Microbiology, Study Group for Parasitology), 2016-11-16, 2016-11-20, Antalya, Türkiye, . 45

Ulusal - Özet - Poster 263

13. GÜLBUDAK, H., SARS CoV 2 Pozitif Hastaların Klinik Olarak Sınıflandırılması; Laboratuvar ve Radyolojik Uyumlarının Değerlendirilmesi.. TMC 2020 Çevrim İçi Mikrobiyoloji Sempozyumu, 2020-12-25, 2020-12-27, , Türkiye, . 25

12. GÜLBUDAK, H.; ÖZTÜRK, C.; KUYUGÖZ, S.; TEZCAN ÜLGER, S., İmmün Sistemi Baskılanmış Pnömonili Hastalarda Pneumocystis jirovecii Enfeksiyon ve Kolonizasyonlarının Araştırılması.. TMC 2020 Çevrim İçi Mikrobiyoloji Sempozyumu, 2020-12-25, 2020-12-27, , Türkiye, . 23

11. GÜLBUDAK, H.; ÖZTÜRK, C.; KUYUGÖZ, S.; TEZCAN ÜLGER, S., Pneumocystis jirovecii İzolatlarının Dihidropteroat Sentaz (DHPS) Gen Mutasyonları ve Mitokondriyal Büyük Alt Birim (mtLSU) rRNA Genotip Varyasyonlarının Belirlenmesi. TMC 2020 Çevrim İçi Mikrobiyoloji Sempozyumu, 2020-12-25, 2020-12-27, , Türkiye, . 23

10. GÜLBUDAK, H.; KARVAR, Ş.; SOYDAN, G.; TEZCAN ÜLGER, S.; KANDEMİR, F.; TAMER, L.; ALTUNKAN, A., Semptomatik ve Asemptomatik COVID 19 Hastalarında Ct ve CRP Değerlerinin Karşılaştırılması. TMC 2020 Çevrim İçi Mikrobiyoloji Sempozyumu, 2020-12-25, 2020-12-27, , Türkiye, . 17

9. GÜLBUDAK, H.; KURNAZ, N.; TEZCAN ÜLGER, S.; BOZLU, G.; DELİALİOĞLU, N., Akut Gastroenteritli Hastalarda Rotavirus ve Enterik Adenovirus Sıklığının Araştırılması.. 37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi / 9. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, 2016-11-16, 2016-11-20, Antalya, Türkiye, . 22

8. DELİALİOĞLU, N.; GÜLBUDAK, H.; OKTAY GÜLTEKİN, E.; KANDEMİR, F.; KAYA, A.; ASLAN, G., Kolistin Dirençli Klebsiella pneumoniae izolatlarının klonal ilişkilerinin rep-PCR yöntemi ile belirlenmesi.. 37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi / 9. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, 2016-11-16, 2016-11-20, Antalya, Türkiye, . 18

7. ÖZGÜR, D.; OKTAY GÜLTEKİN, E.; ELÇİ, K.; GÜLBUDAK, H.; OTAĞ, Z., Albicans/Albicans olmayan Candida Profilinin İzlenmesi.. 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 2015-11-18, 2015-11-22, Antalya, Türkiye, . 15

6. TUNCER, Y.; KARSLIGİL, T.; GÜLBUDAK, H., Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Klebsiella pneumoniae türlerinin rep-PCR yöntemi ile DNA parmak izi analizi. 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 2015-11-18, 2015-11-22, Antalya, Türkiye, . 25

5. OTAĞ, Z.; OKTAY GÜLTEKİN, E.; GÜLBUDAK, H.; ASLAN, G., Rep-PCR ya da RAPD; Kateter İdrar Örneklerinden İzole Edilen C. glabrata ve C. tropicalis Suşlarının Klonal İlişkilerinin Araştırılması Çalışmasında. 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 2013-11-10, 2013-11-13, Antalya, Türkiye, . 18

4. ÖZTÜRK, C.; GÜLBUDAK, H.; ÖKSÜZ, Z.; GÜRER GİRAY, B.; ÇORABATIR, C.; DELİALİOĞLU, N.; EMEKDAŞ, G., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Ayakta/Yatarak Tedavi Alan Hastaların Hepatit B Virüsü (HBV) ve Hepatit C Virüsü (HCV) Taşıyıcılığı Yönünden Retrospektif Olarak Araştırılması. 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 2013-11-10, 2013-11-13, Antalya, Türkiye, . 17

3. OTAĞ, Z.; YARPUZLU, M.; GÜLBUDAK, H.; ARSLANKÖYLÜ, A.; EMEKDAŞ, G., Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Candida pelliculosa Fungemisi Salgını.. 1. Ulusal Tıbbi Mikoloji Simpozyumu, 2013-04-26, 2013-04-27, İzmir, Türkiye, . 17

2. OTAĞ, Z.; OKTAY GÜLTEKİN, E.; GÜLBUDAK, H.; ASLAN, G.; EMEKDAŞ, G., Yoğun Bakım Ünitesi Hastaları Hemokültürlerinden İzole Edilen Candida parapsilosis Suşlarının Hastane İnfeksiyonları Bakımından Değerlendirilmesi.. 1. Ulusal Tıbbi Mikoloji Simpozyumu, 2013-04-26, 2013-04-27, İzmir, Türkiye, . 17

1. GÜLBUDAK, H.; ASLAN, G.; TEZCAN ÜLGER, S.; EMEKDAŞ, G.; ERSÖZ, G.; ÜLGER, M., Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Acinetobacter baumanni İzolatlarının AP-PCR ve REP-PCR Tekniği ile Klonal Yakınlıklarının İzlenmesi.. 7. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi,, 2012-06-05, 2012-06-08, Ankara, Türkiye, . 21

Ulusal - Araştırmacı 50

1. İmmün sistemi baskılanmış hastalarda Pneumocystis jiroveci’nin çeşitli yöntemlerle araştırılması, BAP, Proje No: 2017-1-TP3-2262, 20885 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Gülbudak, H.; Görgülü, G.; Oktay gültekin, E.; Tezcan ülger, S.; Delialioğlu, N.; Aslan, G. Investigation of biocide resistance genes in Acinetobacter baumannii isolates [Acinetobacter baumannii izolatlarında biyosit direnç genlerinin araştırılması]. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2023, 16, 191-199.
10.26559/mersinsbd.1196943
Bozok, T.; Gülbudak, H.; Tezcan ülger, S.; Aslan, G. Evaluation of Antibody Response and Side Effects Related to the Number of Inactive and mRNA Vaccine Doses Against COVID-19 in Healthcare Workers. FLORA THE JOURNAL OF INFECTİOUS DİSEASES AND CLİNİCAL MİCROBİOLOGY, 2023, 28, -.
10.5578/flora.20239904
Gülbudak, H.; Emiroğlu, E.; Görgülü, Y.; Tezcan ülger, S.; Delialioğlu, N.; Aslan, G. Investigation of qacE, qacE∆1 and cepA biocide resistance genes in carbapenem resistant Pseudomonas aeruginosa isolates. TURKİSH BULLETİN OF HYGİENE AND EXPERİMENTAL BİOLOGY, 2023, 80, 277-284.
10.5505/TurkHijyen.2023.44538
Bayram, G.; Gülbudak, H.; Bozok, T.; Aslan, G. An evaluation of rapid antigen tests diagnostic performance in the detection of SARS-CoV-2 infection. ANNALS OF MEDİCAL RESEARCH, 2023, 30, 300-304.
10.5455/annalsmedres.2022.10.311
Gülbudak, H.; Bozok, T.; Karvar, .; Delialioğlu, N.; Aslan, G. Bir üniversite hastanesinde Giardia Intestinalis sıklığı: COVID-19 pandemisinin etkisi . MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2023, 16, 453-460.
10.26559/mersinsbd.1261376
Bayram, G.; Gülbudak, H.; Bozok, T.; Aslan, G. Prevalence of SARS-CoV-2 infection in asymptomatic preoperative patients. INTERNATİONAL JOURNAL OF COMMUNİTY MEDİCİNE AND PUBLİC HEALTH, 2023, 10, 3979-3983.
10.18203/2394-6040.ijcmph20233148
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl