Doç.Dr. OĞUZ ERGENE

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
11159
E-MAIL
:
oergene@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
oguzergene@hotmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-06-05 07:01:21
DÜZENLEME
:
2023-06-02 12:04:33
PUAN
:
17763
YABANCI DİL
:
Researcher ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1991
YÜKSEK LİSANS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1997
DOKTORA TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012
Doktora Tezi

1. Sibicabi Gülistan Çevirisi (Giriş-Dil İncelemesi-Metin-Çeviri-Dizin-Tıpkıbasım) Danışman: Dr. Prof. Dr. A. Deniz ABİK, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, ADANA, Türkiye, 2012.

Yüksek Lisans Tezi

1. III. Ahmet Dönemi Osmanlı Kanunnamesi (İnceleme-Metin-Dizin) Danışman: Dr. Doç. Dr. Zafer ÖNLER, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
OKUTMAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1995-07-03 - 2013-04-07
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-04-08 - 2018-03-06
DR. ÖĞR. ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-03-06 - 2022-08-10
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2022-08-11 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MEÜ 2022-12-06 - 2025-12-06
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI EĞİTİM FAKÜLTESİ MEÜ 2020-03-21 - 2023-03-21
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MEÜ 2016-07-12 - 2019-07-12
MERKEZ İÇ DANIŞMA KURULU SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MEÜ 2016-06-03 - 2018-04-01
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MEÜ 2015-10-23 - 2018-10-21
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MEÜ 2015-10-23 - 2018-10-21
Uluslararası - Alan endexleri 1000
2023
10. Ergene, O. Divanu Lugati't-Türk'te Eklere İlişkin Açıklamalar. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, 2023, 11, 169-193. 100 + 0
https://ijla.net/

Publications_024.pdf

2022
9. ERGENE, O. Nehcü'l-Feradis'te Kavramların İlişkilendirilmesi. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGES' EDUCATİON AND TEACHİNG, 2022, 10, 155-193. 100 + 0
https://ijlet.com/

Publications_002.pdf

2021
8. ERGENE, O. Harezm Türkçesi Metinlerinde Alıntılardan Sözcük Türetimi (Farsça Ögeler). LİTTERA TURCA PROF. DR. İ. ÇETİN DERDİYOK ARMAĞAN SAYISI, 2021, 7, 1179-1221. 100 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/littera/issue/65606/976999

Publications_023.pdf

2018
7. ERGENE, O. Mecalisü'n-Nefayis'in İçerdiği Biyografik Ögeler. TÜRÜK ULUSLARARASI DİL, EDEBİYAT VE HALKBİLİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 6, 25-59. 100 + 3
http://www.turukdergisi.com

Publications_020.pdf

6. ERGENE, O. Türkiye Türkçesinde Benzerlik, Yakınlık, Yaklaşıklık, Denklik ve Özdeşlik İfadeleri . INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGES’ EDUCATİON AND TEACHİNG , 2018, 6, 395-440. 100 + 6
http://www.ijlet.com

2017
5. ERGENE, O. Harezm Türkçesi Metinlerinde Eş Adlılık. ULUSLARARASI TÜRKÇE EDEBİYAT KÜLTÜR EĞİTİM DERGİSİ, 2017, 6, 577-610. 100 + 0
http://www.tekedergisi.com

Publications_019.pdf

2016
4. Ergene, O. Türk Kişi Adlarında Örneklenen Söz Dizimsel Yapılar. ULUSLARARASI TÜRKÇE EDEBİYAT KÜLTÜR EĞİTİM DERGİSİ, 2016, 5, 626-650. 100 + 18
http://www.tekedergisi.com

Publications_017.pdf

2015
3. Ergene, O. Türkiye Türkçesinde Sözcük Türetme Olanakları (Sözlüksel Olmayan Ad Tabanlarından Ad, Eylem ve Eylemsi Yapımı). ULUSLARARASI DİL, EDEBİYAT VE HALKBİLİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (TÜRÜK), 2015, 3, 236-265. 100 + 0
http://www.turukdergisi.com/

Publications_007.pdf

2. ERGENE, O. Türkiye Türkçesinin Ölçünlü Dilinde Özgün Yazımlarını Koruyan Batı Kökenli Sözcükler. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES (JASSS), 2015, Autumn II/2015, 303-318. 100 + 0
http://www.jasstudies.com/

Publications_009.pdf

2013
1. ERGENE, O. Türkiye Türkçesinin Ölçünlü Dilinde Kullanılan Batı Kökenli Ünlemler. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2013, 22, 43-60. 100 + 16
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/

Publications_001.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1200
2018
6. ERGENE, O. Kavram Alanı Bağlamında Divanu Lugati't-Türk'teki Ses Yansımalı İkilemelerin Türkiye Türkçesindeki Biçimleri. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2018, 135-160. 200 + 0
http://www.turkiyatjournal.com

Publications_021.pdf

2017
5. ERGENE, O. Kutadgu Bilig'de Özel Adlar. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, Kış 2017, 245-288. 200 + 19
http://www.turkiyatjournal.com/

Publications_018.pdf

2014
4. ERGENE, O. Türkiye Türkçesi Ağızlarında Hayvan Adlandırmalarına İlişkin Belirleyiciler. TURKİSH STUDİES INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2014, 9, 179-213. 200 + 18
http://www.turkishstudies.net/

Publications_005.pdf

3. ERGENE, O. Alıntı Sözcükler için Verilen Kaynak Dil ve Özgün Biçim Bilgileri Açısından Türkçe Sözlüklerin Karşılaştırılması. TURKİSH STUDİES INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2014, 9, 647-674. 200 + 10
http://www.turkishstudies.net

Publications_003.pdf

2. ERGENE, O. Türkiye Türkçesinin Söz Varlığında Hayvan Adlarının Organ Adlarıyla ya da Vücut Bölümlerine İlişkin Adlarla Oluşturduğu Deyim Aktarması Örnekleri . TURKİSH STUDİES INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2014, 9, 319-365. 200 + 25
http://www.turkishstudies.net/

Publications_016.pdf

2013
1. ERGENE, O. MEÜ Eğitim Fakültesi 1. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Dersindeki Uygulamalarda Belirlenen Yanlışları Üzerine Bir Değerlendirme (Dilekçe Metinleri). MEÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 296-312. 200 + 18
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd

Publications_013.pdf

Ulusal - Diğer 50
2019
1. ERGENE, O. B. Erdem Dağıstanlıoğlu / Hüseyn-i Hârezmî - Keşfü’l-Hüdâ. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2019, 4, 226-233. 50 + 0
https://dergipark.org.tr/cutad

Publications_022.pdf

Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. ERGENE, O. XIII. Yüzyıldan Günümüze Yazılı Metinlerden Tanıklarla Tarihsel ve Çağdaş Türkiye Türkçesinde Sahiplik-Aitlik-Özgülük Kavramlarının İşaretlenmesi, ISBN: 978-625-8012-79-8, Kriter Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 861 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2022. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 500
1. ERGENE, O. Sadi Gülistan Tercümesi, Giriş-Dil İncelemesi-Metin-Çeviri-Dizinler-Tıpkıbaskı (Çeviren Sibicabi), ISBN: 978-975-16-3266-1, Türk Dil Kurumu, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 992 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 500
1. ERGENE, O. Türklerde Kadın, ISBN: 978‐605‐2074‐56‐5, Kömen Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 429 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2020. 0
2. ERGENE, O. Türkçe Öğretimi Üzerine Çalışmalar, ISBN: 978-975-441-332-8, Dokuz Eylül Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 420 Sayfa, Türkçe, İzmir, Türkiye, 2011. 0
3. ERGENE, O. Esengü Bitig, Doğumunun 60. Yılında Zühal Ölmez Armağanı, ISBN: 978-625-7698-16-0, Kesit Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 800 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2021. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 2500

13. ERGENE, O., Kutadgu Bilig'de Sözlü İletişim. Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı, 2019-09-26, 2019-09-28, Ankara, Türkiye, 2020. 200

Scientific_Meetings_004.pdf

12. ERGENE, O., Kutadgu Bilig'de Sözlü İletişim. Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı, 2019-09-26, 2019-09-28, Ankara, Türkiye, . 200

11. ERGENE, O., Çağatayca Bir Hikayede "Künçe, Küçe" Sözcüklerinin Zarf ve Edat İşlevli Kullanımları. VIII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 2017-05-22, 2017-05-26, Ankara, Türkiye, 2021. 200

Scientific_Meetings_002.pdf

10. ERGENE, O., Çağatayca Bir Hikayede ”Künçe, Küçe” Sözcüklerinin Zarf ve Edat İşlevli Kullanımları. VIII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 2017-05-22, 2017-05-26, ANKARA, Türkiye, . 200

9. ERGENE, O., Türkiye Türkçesi Ağızlarında Çocuk Dili Kaynaklı Söz Varlığı Ögeleri. 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 2015-05-28, 2015-05-30, Nevşehir, Türkiye, 2015. 200

http://www.ijlet.com

8. ERGENE, O., Türkiye Türkçesi Ağızlarında Çocuk Dili Kaynaklı Söz Varlığı Ögeleri. 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu (UDES), 2015-05-28, 2015-05-30, NEVŞEHİR, Türkiye, . 200

7. Ergene, O.; Şahbaz, N., Türkiye'de Dil Bilgisi Öğretiminin Tarihsel Gelişimi Açısından Mutavvel Sarf-ı Osmani. VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 2012-09-24, 2012-09-28, Ankara, Türkiye, 2020. 200

6. ERGENE, O.; ŞAHBAZ, N., Türkiye'de Dil Bilgisi Öğretiminin Tarihsel Gelişimi Açısından "Mutavvel Sarf ı Osmânî". VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 2012-09-24, 2012-09-28, ANKARA, Türkiye, . 200

5. DÖNÜK, D.; TEZBAŞARAN, A.; ÖZDEMİR, O.; YAMAN, Ş.; ERGENE, O., Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifikası. Ankara Üniversitesi TÖMER Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yeni Çalışmalar, 2009-03-06, 2009-03-07, Ankara, Türkiye, 2009. 100

4. ERGENE, O., Argo Söz Varlığında Özel Adların Kullanım Biçimleri. 1. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Bilgi Şöleni (Sempozyumu), 2008-11-20, 2008-11-21, Ankara, Türkiye, . 200

3. ERGENE, O., Argo Söz Varlığında Özel Adların Kullanım Biçimleri. 1. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Bilgi Şöleni (Sempozyumu), 2008-11-20, 2008-11-21, Ankara, Türkiye, 2008. 200

2. ERGENE, O., Türkiye Türkçesinde Akrabalık Terimleri ve Söz Varlığındaki Kullanımları. VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 2008-10-20, 2008-10-25, Ankara, Türkiye, . 200

1. ERGENE, O., Türkiye Türkçesinde Akrabalık Terimleri ve Söz Varlığındaki Kullanımları. VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 2008-10-20, 2008-10-25, Ankara, Türkiye, 2008. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. ERGENE, O., Türkiye Türkçesinde Benzerlik, Yaklaşıklık ve Özdeşlik İfadeleri. 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 2017-04-20, 2017-04-23, ROMA, İtalya, . 100

1. ERGENE, O., Türkiye Türkçesinde Çok Dilli Sözcükler ve Türkçe Sözcüklerin Alıntı Ögelerle Birleşim Yolları. III. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, 2010-07-01, 2010-07-03, İzmir, Türkiye, . 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 465

5. ERGENE, O., Sibicabi Gülistan Çevirisi. Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu , 2011-10-20, 2011-10-22, Adana, Türkiye, 2011. 100

4. ERGENE, O., Sibîcâbî nin Gülistan Çevirisi. Çukurova Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu, 2011-10-20, 2011-10-22, Adana, Türkiye, . 100

3. TEZBAŞARAN, A.; ÖZDEMİR, O.; ERGENE, O.; DÖNÜK, D.; ÖZDEMİR, V.; ULAŞ, F., Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı Önerisi. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Öğretmenliği Çalıştayı, 2010-04-06, 2010-04-08, Marmaris, Türkiye, 2010. 65

2. ERGENE, O., Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı Önerisi. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Öğretmenliği Çalıştayı, 2010-04-06, 2010-04-08, Muğla, Türkiye, . 100

1. ERGENE, O., Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifikası. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yeni Çalışmalar, 2009-03-06, 2009-03-07, Ankara, Türkiye, . 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 2400

12. Ramazan ESMER, Türkçeden Ödünçlenen Eylemler, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

11. Esin ŞİMŞEK, Muzaffer İzgü'nün romanlarında Türkiye Türkçesi Ağızlarına İlişkin Söz Varlığı Ögeleri, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

10. Hamza Bahadır ESEN, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Ders Kitaplarının Mizah Ögeleri Açısından Değerlendirilmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

9. Nevin Çetin, Kamus-ı Türki'de Batı Kökenli Sözlük Birimleri, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

8. Aylin YOLDAŞ, Türkçe Sözlük'te Özel Ad Olarak Etiketlenmiş Sözlük Birimleri Üzerine Tematik ve Morfolojik İnceleme (TDK-2019 Örneği), Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

7. Esra KÜLAH, Rıfat Ilgaz'ın Halime Kaptan Adlı Romanındaki Söz Dizimsel Verilerin Dil Bilgisi Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

6. Ömer Faruk EREN, Reşat Nuri Güntekin'in Miskinler Tekkesi Adlı Romanındaki Söz Dizimsel Verilerin Dil Bilgisi Öğretimi Açısından İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Ömre NUMANOĞLU, Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Sözcük Öğretimi Etkinliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Bade TABAR KUDU, Türkiye Türkçesindeki Alkış ve Kargışlarda Doğaya İlişkin Ögeler, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200

3. Sevinç TOR ÇAKIR, 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Okuma Metinlerindeki Birleşik Sözcükler ve Birleşik Sözcüklerin Öğretimine Yönelik Etkinlik Önerileri , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200

2. Ramazan ÜÇGÜL, Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinde Anlamca Kaynaşmış-Deyimleşmiş Birleşik Fiiller (MEB 2016 Örneği), Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200

1. Hiba Faisal Ghaze SALİHİ, İnsan Temelli Aktarmalar Çerçevesinde Türkçe ve Arapça Üzerine Bir Karşılaştırma , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200

Ulusal 1000
1. MEÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , YARDIMCI EDİTÖR, ISSN : 1306-7850, 2013-11-05 - 2015-04-29. 500
2. MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , YARDIMCI EDİTÖR, E-ISSN : 1306-7850, 2013-11-05 - 2015-05-03. 500
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz TEA101 Türk Dil Bilgisi I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ107 Türkçe - I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ107 Türkçe - I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz TES006 Kelime Öğretimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz GKZ008 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Güz TEB101 Türk Dilbilgisi 1: Ses Bilgisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB105 Yazılı Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz YDT 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 4-0-4
Güz TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz TÜE 515 Türkçenin Söz Varlığı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz GKZ005 Türk Dili - I Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEA102 Türk Dil Bilgisi II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TEB106 Yazılı Anlatım II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB206 Eski Türk Edebiyatı II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TES006 Kelime Öğretimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB102 Türk Dilbilgisi Iı: Şekil Bilg Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB410 Türk Dilinin Kaynakları ( Seçm Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TEA212 Eski Türk Edebiyatı II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ104 Türkçe - Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ104 Türkçe - Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar TÜE 528 Türkiye Türkçesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar YDT 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 4-0-4
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz TEA101 Türk Dil Bilgisi I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB101 Türk Dilbilgisi 1: Ses Bilgisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF201 Türk Dili I: Ses ve Yapı Bilgi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEA211 Eski Türk Edebiyatı I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB205 Eski Türk Edebiyetı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ107 Türkçe - I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ107 Türkçe - I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz YTÖ 501 Türkiye Türkçesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 3-0-3
Güz TÜE 515 Türkçenin Söz Varlığı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz YDT 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 4-0-4
Güz TRE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖÖ104 Türkçe - Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ104 Türkçe - Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar TEB410 Türk Dilinin Kaynakları ( Seçm Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TEB102 Türk Dilbilgisi Iı: Şekil Bilg Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB110 Osmanlı Türkçesi II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEA106 Osmanlı Türkçesi II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEA102 Türk Dil Bilgisi II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB206 Eski Türk Edebiyatı II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar YDT 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 4-0-4
Bahar TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar TRE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar TÜE 528 Türkiye Türkçesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Bahar YTÖ 508 Türk Dili ve Tarihi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 2-0-2
Bahar YDT 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 4-0-4
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar GKZ006 Türk Dili - II Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu ) 3-0-3
Güz OÖÖ107 Türkçe - I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ107 Türkçe - I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz RPD105 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Güz SNF201 Türk Dili I: Ses ve Yapı Bilgi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB101 Türk Dilbilgisi 1: Ses Bilgisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB109 Osmanlı Türkçesi I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEA105 Osmanlı Türkçesi I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEA101 Türk Dil Bilgisi I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB205 Eski Türk Edebiyetı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz YTÖ 501 Türkiye Türkçesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 3-0-3
Güz TÜE 515 Türkçenin Söz Varlığı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz TRE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz YDT 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 4-0-4
Güz GKZ005 Türk Dili - I Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu ) 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz GKZ005 Türk Dili - I Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB206 Eski Türk Edebiyatı II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TEB410 Türk Dilinin Kaynakları ( Seçm Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖÖ104 Türkçe - Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ104 Türkçe - Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar TEB102 Türk Dilbilgisi Iı: Şekil Bilg Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB110 Osmanlı Türkçesi II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar TRE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar TÜE 520 Yenileşme Dönemi Osmanlı Türkç Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz TEB205 Eski Türk Edebiyetı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ107 Türkçe - I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ107 Türkçe - I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz SNF201 Türk Dili I: Ses ve Yapı Bilgi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB101 Türk Dilbilgisi 1: Ses Bilgisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB109 Osmanlı Türkçesi I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz TÜE 515 Türkçenin Söz Varlığı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz TRE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖÖ104 Türkçe - Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP108 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar FEN108 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP108 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ104 Türkçe - Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar TEB102 Türk Dilbilgisi Iı: Şekil Bilg Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB110 Osmanlı Türkçesi II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB206 Eski Türk Edebiyatı II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TEB410 Türk Dilinin Kaynakları ( Seçm Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TRE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz TEB101 Türk Dilbilgisi 1: Ses Bilgisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB109 Osmanlı Türkçesi I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB205 Eski Türk Edebiyetı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz FEN107 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF201 Türk Dili I: Ses ve Yapı Bilgi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz TÜE 515 Türkçenin Söz Varlığı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz TRE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP108 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB206 Eski Türk Edebiyatı II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB110 Osmanlı Türkçesi II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB102 Türk Dilbilgisi Iı: Şekil Bilg Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ104 Türkçe - Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar OÖP108 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar OÖÖ104 Türkçe - Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB410 Türk Dilinin Kaynakları ( Seçm Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TÜE 515 Türkçenin Söz Varlığı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz TEB215 Diksiyon I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP109 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖP109 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ107 Türkçe - I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ107 Türkçe - I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz SNF201 Türk Dili I: Ses ve Yapı Bilgi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB101 Türk Dilbilgisi 1: Ses Bilgisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB109 Osmanlı Türkçesi I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB205 Eski Türk Edebiyetı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TÜE 515 Türkçenin Söz Varlığı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Güz TÜE 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 1-0-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB102 Türk Dilbilgisi Iı: Şekil Bilg Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TEB108 Sözlü Anlatım II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB410 Türk Dilinin Kaynakları ( Seçm Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TEB410 Türk Dilinin Kaynakları ( Seçm Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 3-0-3
Bahar TEB108 Sözlü Anlatım II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB108 Sözlü Anlatım II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Bahar TÜE 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 1-0-1
Bahar TÜE 520 Yenileşme Dönemi Osmanlı Türkç Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Bahar TÜE 515 Türkçenin Söz Varlığı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz TEB215 Diksiyon I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz TEB215 Diksiyon I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 3-0-3
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 1-4-3
Güz TEB215 Diksiyon I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz GSE 543 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi 3-2-4
Güz TÜE 515 Türkçenin Söz Varlığı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP108 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-6-5
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 1-2-2
Bahar TEB102 Türk Dilbilgisi Iı: Şekil Bilg Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB102 Türk Dilbilgisi Iı: Şekil Bilg Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Bahar TEB110 Osmanlı Türkçesi II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Bahar TEB206 Eski Türk Edebiyatı - II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Bahar OÖP108 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB206 Eski Türk Edebiyatı II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB410 Türk Dilinin Kaynakları ( Seçm Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TEB410 Türk Dilinin Kaynakları ( Seçm Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 3-0-3
Bahar TEB110 Osmanlı Türkçesi II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TÜE 520 Yenileşme Dönemi Osmanlı Türkç Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Bahar TÜE 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 1-0-1
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz SNF201 Türk Dili Ses ve Yapı Bilgisi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-0-2
Güz TEB101 Türk Dilbilgisi 1: Ses Bilgisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF201 Türk Dili I: Ses ve Yapı Bilgi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB205 Eski Türk Edebiyetı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB205 Eski Türk Edebiyatı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Güz TEB101 Türk Dilbilgisi 1: Ses Bilgisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Güz TEB109 Osmanlı Türkçesi I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB109 Osmanlı Türkçesi I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 1-4-3
Güz OÖP109 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP109 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz TEB215 Diksiyon I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz TEB215 Diksiyon I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 3-0-3
Güz TÜE 515 Türkçenin Söz Varlığı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB410 Türk Dilinin Kaynakları ( Seçm Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TEB206 Eski Türk Edebiyatı II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar RPD104 Türkçe II Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar TEB206 Eski Türk Edebiyatı - II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Bahar TEB102 Türk Dilbilgisi Iı: Şekil Bilg Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Bahar TEB410 Türk Dilinin Kaynakları ( Seçm Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 3-0-3
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-6-5
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB312 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB312 Özel Öğretim Yöntemleri - II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-2-3
Bahar TEB110 Osmanlı Türkçesi II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB102 Türk Dilbilgisi Iı: Şekil Bilg Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB110 Osmanlı Türkçesi II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Bahar TEB106 Yazılı Anlatım II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB106 Yazılı Anlatım II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Bahar TÜE-518 Türkçe Öğretiminin Tarihsel Ge Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz TEB101 Türk Dilbilgisi 1: Ses Bilgisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Güz SNF201 Türk Dili I: Ses ve Yapı Bilgi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB101 Türk Dilbilgisi 1: Ses Bilgisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB109 Osmanlı Türkçesi I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Güz TEB107 Sözlü Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Güz TEB205 Eski Türk Edebiyatı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-0-1
Güz RPD105 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Güz SNF201 Türk Dili Ses ve Yapı Bilgisi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-0-2
Güz TEB205 Eski Türk Edebiyetı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB215 Diksiyon I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 1-4-3
Güz TEB109 Osmanlı Türkçesi I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB107 Sözlü Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB215 Diksiyon I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB102 Türk Dilbilgisi Iı: Şekil Bilg Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB214 Diksiyon II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 3-0-3
Bahar TEB214 Diksiyon II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TEB410 Türk Dilinin Kaynakları ( Seçm Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 3-0-3
Bahar TEB410 Türk Dilinin Kaynakları ( Seçm Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TEB102 Türk Dilbilgisi Iı: Şekil Bilg Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Bahar RPD104 Türkçe II Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar FEN108 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar MÖP106 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB110 Osmanlı Türkçesi II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Bahar TEB206 Eski Türk Edebiyatı - II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Bahar TEB110 Osmanlı Türkçesi II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB206 Eski Türk Edebiyatı II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB101 Türk Dilbilgisi 1: Ses Bilgisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Güz TEB101 Türk Dilbilgisi 1: Ses Bilgisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB109 Osmanlı Türkçesi I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB109 Osmanlı Türkçesi I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Güz TEB205 Eski Türk Edebiyatı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Güz FEN107 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB205 Eski Türk Edebiyetı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF201 Türk Dili I: Ses ve Yapı Bilgi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz MÖP103 Türkçe - I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz RPD105 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Güz TEB107 Sözlü Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Güz TEB107 Sözlü Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF201 Türk Dili Ses ve Yapı Bilgisi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB110 Osmanlı Türkçesi II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB214 Diksiyon II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TEB410 Türk Dilinin Kaynakları ( Seçm Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 3-0-3
Bahar TEB102 Türk Dilbilgisi Iı: Şekil Bilg Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB110 Osmanlı Türkçesi II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TEB206 Eski Türk Edebiyatı - II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Bahar TEB102 Türk Dilbilgisi Iı: Şekil Bilg Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Bahar TEB110 Osmanlı Türkçesi II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB214 Diksiyon II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 3-0-3
Bahar TEB410 Türk Dilinin Kaynakları ( Seçm Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB110 Osmanlı Türkçesi II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Bahar TEB206 Eski Türk Edebiyatı II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz SNF201 Türk Dili Ses ve Yapı Bilgisi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-0-2
Güz TEB107 Sözlü Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Güz TEB109 Osmanlı Türkçesi I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB101 Türk Dilbilgisi 1: Ses Bilgisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB107 Sözlü Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB101 Türk Dilbilgisi 1: Ses Bilgisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Güz TEB205 Eski Türk Edebiyetı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB109 Osmanlı Türkçesi I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Güz SNF201 Türk Dili I: Ses ve Yapı Bilgi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB205 Eski Türk Edebiyatı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Yaz TEB110 Osmanlı Türkçesi II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Yaz TEB109 Osmanlı Türkçesi I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Yaz TEB110 Osmanlı Türkçesi II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Yaz TEB109 Osmanlı Türkçesi I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Ergene, O. Nehcü'l-Feradis'te Kavramların İlişkilendirilmesi. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGES' EDUCATİON AND TEACHİNG, 2022, 10, 155-193.
https://ijlet.com/
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Ergene, O. XIII. Yüzyıldan Günümüze Yazılı Metinlerden Tanıklarla Tarihsel ve Çağdaş Türkiye Türkçesinde Sahiplik-Aitlik-Özgülük Kavramlarının İşaretlenmesi, ISBN: 978-625-8012-79-8, Kriter Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 861 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2022.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Ergene, O. Kutadgu Bilig'de Özel Adlar. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, Kış 2017, 245-288,

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Ergene, O. Türkiye Türkçesinin Söz Varlığında Hayvan Adlarının Organ Adlarıyla ya da Vücut Bölümlerine İlişkin Adlarla Oluşturduğu Deyim Aktarması Örnekleri . TURKİSH STUDİES INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2014, 9, 319-365,

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 2
Ergene, O. MEÜ Eğitim Fakültesi 1. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Dersindeki Uygulamalarda Belirlenen Yanlışları Üzerine Bir Değerlendirme (Dilekçe Metinleri). MEÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 296-312,

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Ergene, O. Türkiye Türkçesinin Ölçünlü Dilinde Kullanılan Batı Kökenli Ünlemler. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2013, 22, 43-60,

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 3
Ergene, O. Esengü Bitig, Doğumunun 60. Yılında Zühal Ölmez Armağanı, ISBN: 978-625-7698-16-0, Kesit Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 800 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2021.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Ergene, O. Sadi Gülistan Tercümesi, Giriş-Dil İncelemesi-Metin-Çeviri-Dizinler-Tıpkıbaskı (Çeviren Sibicabi), ISBN: 978-975-16-3266-1, Türk Dil Kurumu, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 992 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Ergene, O.; Şahbaz, N., Türkiye'de Dil Bilgisi Öğretiminin Tarihsel Gelişimi Açısından Mutavvel Sarf-ı Osmani. VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 2012-09-24, 2012-09-28, Ankara, Türkiye, 2020.
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
ERGENE, O.; ŞAHBAZ, N., Türkiye'de Dil Bilgisi Öğretiminin Tarihsel Gelişimi Açısından "Mutavvel Sarf ı Osmânî". VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 2012-09-24, 2012-09-28, ANKARA, Türkiye, .
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Ergene, O. Sadi Gülistan Tercümesi, Giriş-Dil İncelemesi-Metin-Çeviri-Dizinler-Tıpkıbaskı (Çeviren Sibicabi), ISBN: 978-975-16-3266-1, Türk Dil Kurumu, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 992 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl