Doç.Dr. BÜLENT GÜNDÜZ

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
2006
OLUŞTURMA
:
2015-06-15 14:01:27
DÜZENLEME
:
2019-07-02 16:09:50
PUAN
:
25041
YABANCI DİL
:


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1995
YÜKSEK LİSANS REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2000
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2004
DOÇENTLİK EĞİTİM BİLİMLERİ (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2015
SİSTEMİK TERAPİST . IF WEİNHEİM ENSTİTÜ 2017
Doktora Tezi

1. Öğretmenlerde Tükenmişliğin Akılcı Olmayan İnançlar ve Bazı Mesleki Değişkenlere Göre Yordanması Danışman: Dr. S. Sonay GÜÇRAY, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, ADANA, Türkiye, 2004.

Yüksek Lisans Tezi

1. Hemşirelerde Stresle Başaçıkma İle Tükenmişlik Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Danışman: Dr. Zafer GÖKÇAKAN, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye, 2000.

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MÜDÜR YARDIMCILIĞI ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-05-23 - Devam ediyor
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-09-18 - 2020-09-18
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-05-25 - 2021-05-10
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-05-25 - 2021-05-10
MÜDÜR YARDIMCISI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-01-03 - 2017-01-03
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-11-30 - 2019-11-30
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-11-30 - 2019-11-30
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-11-30 - 2019-11-30
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-11-30 - 2019-11-30
SENATO ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2016-08-10 - 2019-08-10
MÜDÜR YARDIMCISI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-10-23 - 2016-02-11
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2018
1. şener, C.; Gündüz, B. Lise öğrencilerinde okul tükenmişliğinin yordayıcısı olarak mizah tarzlarının ve beş faktör kişilik özelliklerinin incelenmesi. TURKİSH STUDİES, 2018, 13, 1669-1692. 0 + 0
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 4000
2017
4. çapri, B.; Gündüz, B.; Akbay, S. Utrecht Work Engagement Scale Student Forms UWES SF Adaptation to Turkish Validity and Reliability Studies and the Mediator Role of Work Engagement between Academic Procrastination and Academic Responsibility. EDUCATİONAL SCİENCES: THEORY PRACTİCE., 2017, 17, 411-435. 1000 + 0
10.12738/estp.2017.2.0518

3. Capri, B.; Gündüz, B.; Akbay, S. Utrecht Work Engagement Scale-Student Forms’ (UWES-SF) Adaptation to Turkish, Validity and Reliability Studies, and the Mediator Role of Work Engagement between Academic Procrastination and Academic Responsibility. EGİTİM DANİSMANLİGİ VE ARASTİRMALARİ (EDAM), 2017, 17, 411-435. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.12738/estp.2017.2.0518

Publications_003.pdf

2013
2. Gündüz, B. Bağlanma stilleri, akılcı olmayan inançlar ve psikolojik belirtilerin bilişsel esnekliği yordamadaki katkıları. EGİTİM DANİSMANLİGİ VE ARASTİRMALARİ (EDAM), 2013, 13, 2071-2085. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.12738/estp.2013.4.1702

2012
1. Gündüz, B. Okul Psikolojik Danışmanlarında Yetkinlik İnancı ve Tükenmişlik. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ (KUYEB), 2012, 12, 1749-1767. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 2590
2018
13. Gündüz, B.; Celik, . Marriage satisfaction and forgiveness in people who continue their marriage after infidelity

Aldatma sonrası evliliğini sürdüren kişilerde evlilik doyumu ve affetme. ULUSLARARASİ INSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 15, 1893-1893. 200 + 0

https://j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/issue/view/45

2017
12. Capulcuoğlu, U.; Gündüz, B. Okul Yöneticileri ve Psikolojik Danışmanların Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Görüşleri: Nitel Bir İnceleme. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES , 2017, 9, 500-515. 200 + 0
http://http://www.iojes.net//userfiles/Article/IOJES_2225.pdf

Publications_004.pdf

2016
11. Bozdemir, F.; Gündüz, B. The relationships of attachment styles, parental attidues and traumatic childhood experiences with emotional intelligence

Bağlanma stilleri, anne baba tutumları ve çocukluk çağı örselenme yaşantılarının duygusal zekâ ile ilişkileri. ULUSLARARASİ INSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016, 13, 1797-1814. 200 + 0

http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v13i1.3700

2015
10. Tunç, B.; Inandı, Y.; Gündüz, B. Inspection and teachers’ emotions: An emotional evaluation of inspection. ULUSLARARASİ INSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015, 12, 554-568. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v12i1.2807

9. Usluoğlu, F.; Gündüz, B.; Cağlayan, E. Yaratıcılığa dayalı tükenmişlikle başa çıkma programının hemşirelerin tükenmişliklerini azaltmadaki etkisi: bir grup çalışması örneği. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2015, 12, 1302-1315. 200 + 0
10.14687/ijhs.v12i1.3164

8. Gündüz, B.; Inandı, Y.; Tunç, B. Okul yöneticilerinin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin görüşleri: betimsel bir çalışma. EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2015, 4, 19-34. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.41.2

2013
7. Gündüz, B.; Capri, B.; Gökçakan, Z. Mesleki tükenmişlik, işle bütünleşme ve iş doyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi. EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2013, 3, 29-49. 200 + 0
10.12973/jesr.2013.312a

6. Gündüz, B. Emotional intelligence, cognitive flexibility and psychological symptoms in pre-service teachers. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2013, 8, 1048-1056. 200 + 0
10.5897/ERR2013.1493

5. Akbay, S.; Capri, B.; Gündüz, B. Development of the academic responsibility scale (ARS): a validity and reliability study. PROGRESS IPS, 2013, 5, 440-446. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.7813/2075-4124.2013/5-4/B.64

4. Gündüz, B.; Capri, B.; Akbay, S.; Tunç, A. Attachment styles, abuse experiences and depression.. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2013, 8, 1604-1612. 190 + 0
10.5897/ERR2013.1541

3. Capri, B.; Gündüz, B.; Akbay, S. The Study of Relations between Life Satisfaction, Burnout, Work Engagement and Hopelessness of High School Students. CANADİAN CENTER OF SCİENCE AND EDUCATİON, 2013, 6, 0-0. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.5539/ies.v6n11p35

2. Gündüz, B.; Tunç, B.; Inandı, Y. Okul yöneticilerinin öfke ve stresle başaçıkma yaklaşımları ile çatışma yönetimi stilleri arasındaki ilişki. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2013, 10, 641-660. 200 + 0
1. Capulcuoğlu, U.; Gündüz, B. Öğrenci tükenmişliğini yordamada stresle başaçıkma, sınav kaygısı, akademik yetkinlik ve anne-baba tutumları. EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2013, 3, 201-218. 200 + 0
10.12973/jesr.2013.3111a

Uluslararası - Diğer 200
2018
2. Gündüz, B.; çelik, . Marriage satisfaction and forgiveness in people who continue their marriage after infidelitypAldatma sonrası evliliğini sürdüren kişilerde evlilik doyumu ve affetme. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2018, 15, 1893-. 100 + 0
10.14687/jhs.v15i4.4716

2015
1. Gündüz, B.; Inandı, Y.; Tunç, B. Okul yöneticilerinin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin görüşleri: betimsel bir çalışma. EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2015, 9, 19-24. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.12973/jesr.201

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 3800
2019
19. çelikkaleli, .; Gündüz, B. Direct and Indirect Relationships between Personality Types andProblem-Focused Coping Style in Adolescents: Mediation Role ofCognitive Flexibility. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 48, 73-99. 200 + 0
10.14812/cufej.483079

2018
18. Sener, C.; Gündüz, B. LİSE ÖĞRENCİLERİNDE OKUL TÜKENMİŞLİĞİNİN YORDAYICISI OLARAK MİZAH TARZLARININ VE BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. TURKİSH STUDİES, 2018, 13, 1669-1692. 200 + 0
http://www.turkishstudies.net/Makaleler/346207660_90%C5%9EenerCaner-egt-1669-1692.pdf

17. Kayaalp, .; Gündüz, B. Ergenlerin Anne Baba Tutumları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkide Benlik Saygısının Aracı Rolü. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 48, 514-536. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/555245

16. Kayaalp, .; Gündüz, B. Ergenlerin Anne Baba Tutumları ileProblem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkide Benlik Saygısının Aracı Rolü. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 15, 514-536. 200 + 0
10.21764/maeuefd.421134

2017
15. Cetin dağlı, M.; Gündüz, B. Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlık Ve Psikolojik İyi Oluş İlişkisinde Problemli İnternet Kullanımının Aracı Rolü  . MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 44, 339-357. 200 + 0
http://http://dergipark.gov.tr/maeuefd/issue/33169

2015
14. Gülgez, .; Gündüz, B. Diyalektik davranış terapisi temelli duygu Düzenleme Programının Üniversite Öğrencilerinin Duygu Düzenleme Güçlüklerini Azaltmadaki Etkisi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, 2015, 44, 191-208. 200 + 0
10.14812/cufej.2015.010

Publications_002.pdf

2013
13. Inandı, Y.; Tunç, B.; Gündüz, B. Okul yöneticilerinin öz yeterlik algıları ile çatışmayı çözme stratejileri arasındaki ilişki,. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ, 2013, 19, 275-294. 200 + 0
12. çapulcuoğlu, U.; Gündüz, B. Lise öğrencilerinde tükenmişliğin cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü ve algılanan akademik başarı değişkenlerine göre incelenmesi. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 3, 12-24. 200 + 0
2012
11. Gündüz, B.; çapri, B.; Gökçakan, Z. Üniversite öğrencilerinin tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 19, 38-55. 200 + 0
2011
10. Capri, B.; Gündüz, B. Maslach Tükenmişlik Envanteri-Öğrenci Formu (MTE-ÖF)’nun Türkçe’ye uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, 40, 134-147. 200 + 0
2010
9. Celikkaleli, .; Gündüz, B. Ergenlerde problem çözme becerileri ve yetkinlik inançları. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2010, 19, 361-377. 200 + 0
2009
8. Gündüz, B.; çelikkaleli, . Ergen saldırganlığında akademik yetkinlik inancı, akran baskısı ve sürekli kaygının rolü. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 10, 19-38. 200 + 0
7. Gündüz, B.; Celikkaleli, . Okul psikolojik danışmanlarında mesleki yetkinlik inancı. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 5, 119-133. 200 + 0
2007
6. Gündüz, B.; Erkan, Z.; Gökçakan, N. Polislerde tükenmişlik ve görülen psikolojik belirtiler. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2007, 16, 283-298. 200 + 0
2006
5. Gündüz, B. Öğretmenlerde tükenmişliğin akılcı olmayan inançlar ile bazı mesleki ve kişisel değişkenlere göre yordanması. TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, 2006, 3, 17-33. 200 + 0
4. Gündüz, B. Öğretmenlerde akılcı olmayan inançların kişisel ve mesleki değişkenlere göre incelenmesi. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2006, 7, 75-95. 200 + 0
2005
3. Gündüz, B. Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği Öğretmen Formu (AOİÖ-ÖF)’nun geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 29, 1-7. 200 + 0
2. Gündüz, B. İlköğretim öğretmenlerinde tükenmişlik. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 152-166. 200 + 0
2003
1. Gündüz, B. Tükenmişliği yordamada stresle başaçıkma biçimleri, eğitim düzeyi ve hizmet süresi değişkenleri. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 2, 10-17. 200 + 0
Ulusal - Diğer 300
2014
3. Demir, S.; Gündüz, B. Ebeveyn yetkinlık ölçeğinin uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2014, 11, 309-322. 100 + 0
2010
2. Tunç, A.; Gündüz, B. Tükenmişliğe müdahale çalışmalarının incelenmesi: bir alanyazın taraması. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 11, 84-106. 100 + 0
2004
1. Gündüz, B.; Gökçakan, Z. Fiziksel istismar açısından üniversite öğrencilerinin problem çözme becerilerinin incelenmesi. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2004, 13, 29-40. 100 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 1500
1. Gündüz, B. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 978-605-4454-90-7 , Karahan, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1500, 21 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2015. 250
2. Gündüz, B. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 9786054515113, Karahan, Baskı Sayısı: 5, Baskı Adet Sayısı: 1000, 21 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2018. 250
http://www.karahankitabevi.com
3. Gündüz, B. Eğitime Giriş, ISBN: 978-605-4454-40-2, Karahan, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 3000, 300 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2011. 0
4. Gündüz, B. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 9786054515110, Karahan, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 1500, 412 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2016. 250
5. Gündüz, B.; çapri, B. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 9786054454907, Karahan, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: 1500, 21 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2017. 125
Ulusal - Kitap Editörlüğü 1500
1. Gündüz, B.; Capri, B. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 978-605-4454-90-7, Karahan, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1500, 389 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2015. 125
2. Gündüz, B.; çapri, B. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 9786054454907, Karahan, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: 1500, 412 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2017. 125
3. Gündüz, B.; çapri, B. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 9786054454907, Karahan, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 1500, 412 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2016. 125
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 1500
1. Gündüz, B.; çapri, B. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 9786054515113, Karahan, Baskı Sayısı: 5, Baskı Adet Sayısı: 1000, 412 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2018. 250
http://www.karahankitabevi.com
Uluslararası - Özet - Sözlü 700

6. Kurt, A.; GÜNDÜZ, B., Ergenlerde Akademik Erteleme Davranışının Tükenmişlik ve Risk Alma Davranışı Açısından İncelenmesi. 5. Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress, 2018-05-02, 2018-05-05, Antalya, Türkiye, 2018. 100

http://www.ejercongress.org/

5. GÜNDÜZ, B.; Yıldırım, H., Ergenlerde Yaşam Doyumu ve Romantik İlişkilerde Akılcı Olmayan İnançlar ile Okul Bağlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . III. Ines Internatıonal Educatıon And Socıal Scıence Congress, 2018-04-29, 2018-05-01, Antalya, Türkiye, 2018. 100

https://esb.inescongress.com/

4. Sağlam, N.; GÜNDÜZ, B., Ergenlerde Problemli İnternet Kullanımı ve Sosyal Görünüş Kaygısının Depresyonu Yordamadaki Katkıları. III. Ines Internatıonal Educatıon And Socıal Scıence Congress, 2018-04-28, 2018-05-01, Antalya, Türkiye, 2018. 100

https://esb.inescongress.com/

3. ŞENER, C.; GÜNDÜZ, B., LİSE ÖĞRENCİLERİNDE OKUL TÜKENMİŞİLİĞİNİN YORDAYICISI OLARAK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN VE MİZAH TARZLARININ İNCELENMESİ . II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS , 2017-10-18, 2017-10-21, Antalya, Türkiye, 2017. 100

https://2017.inescongress.com/docs/abstract-book.pdf

2. GÜNDÜZ, B.; ÇAPULCUOĞLU, U., PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN, VELİ VE ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ . II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS , 2017-10-18, 2017-10-21, Antalya, Türkiye, 2017. 100

https://2017.inescongress.com/docs/abstract-book.pdf

1. Akbay, S.; Gündüz, B., Üniversite öğrencilerinde akademik sorumluluk ve akademik erteleme arasındaki ilişkide akademik güdülenmenin aracı rolü. Yıldız International Conference on Educational Research and Social Sciences, 2014-09-01, 2014-09-03, İstanbul, Türkiye, 2014. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. Gündüz, B.; Gökçakan, Z., Hemşirelerde stresle başaçıkma biçimleriyle tükenmişlik arasındaki ilişkilerin incelenmesi,. VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1999-09-01, 1999-09-03, Trabzon, Türkiye, 1999. 100

Ulusal - Tam Metin - Poster 50

1. CAPULCUOĞLU, U.; GÜNDÜZ, B., Lise öğrencilerinde tükenmişlik. II. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu, 2012-05-17, 2012-05-18, ADANA, Türkiye, 2012. 50

Ulusal - Özet - Sözlü 250

5. Çapulcuoğlu, U.; Gündüz, B., Okul danışmanlığının etkililiği ile ilgili okul yöneticileri ve psikolojik danışmanların görüşleri. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2015-10-07, 2015-10-10, Mersin, Türkiye, 2015. 50

4. Tunç, A.; Gündüz, B., Lise öğrencilerinde siber zorbalık ve siber mağduriyeti yordayan değişkenler. XII. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2013-09-08, 2013-09-11, İstanbul, Türkiye, 2013. 50

3. GÜNDÜZ, B.; KUMRU SARICA, A., Ergenlerde saldırganlığın istismar yaşantıları ve algılanan anne-baba tutumlarına göre incelenmesi. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2009-10-21, 2009-10-23, ADANA, Türkiye, 2009. 50

2. CAPRİ, B.; GÜNDÜZ, B.; GÖKÇAKAN, Z., Maslach Tükenmişlik Envanteri-Öğrenci Formu (MTE-ÖF)’nun Türkçe’ye uyarlaması:geçerlik ve güvenirlik çalışması. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2009-10-21, 2009-10-23, ADANA, Türkiye, 2009. 50

1. GÜNDÜZ, B., İstismara uğramış öğrencilerle psikolojik danışma ve rehberlik: önlemeye, müdahaleye yönelik yöntem ve teknikler. XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, 2002-10-23, 2002-10-26, LEFKOŞA, KKTC, 2002. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1400

7. Uğur ÇAPULCUOĞLU, Öğrenci Tükenmişliğini Yordamada Stresle Başaçıkma, Sınav Kaygısı, Akademik Yetkinlik ve Anne-Baba Tutumları Değişkenlerinin İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_003.pdf

6. Caner Şener, Lise öğrencilerinde okul tükenmişiliğinin yordayıcısı olarak beş faktör kişilik özelliklerinin ve mizah tarzlarının incelenmesi. , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Funda YILDIZ, Ergenlerde Bilişsel Esneklik İle Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkide Duygu Düzenleme Güçlüğünün Aracı Rolünün İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

4. Merve Çetin Dağlı, Üniversite öğrencilerinde problemli internet kullanımının psikolojik iyi oluş ve yalnızlık ilişkisinde aracı rolü. , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Feyza BOZDEMİR, Bağlanma Stilleri, Algilanan Anne Baba Tutumlari ve Çocukluk Çaği Örselenme Yaşantilarinin Duygusal Zeka Düzeyine Etkileri, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Arzu Kumru Sarıca, Sosyal BeceriProgramının Ergenlerin Saldırganlık Düzeyine Etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

1. İlknur KAYAALP, Ergenlerin anne baba tutumları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkide benlik saygısının aracı rolünün incelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 800

2. Özlem GÜLGEZ, İlkokul Çocuklarında Duygu Düzenleme İle Sosyal Yeterlilik İlişkisinin İncelenmesi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 400

1. Sezai DEMİR, Ebeveynlerin Yetkinlik İnançları İle Depresyon, Anksiyete, Olumsuz Benlik Algılarının İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 0
1. E-INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH , [ 2016 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz RPD305 Kişilik Kuramları Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Güz RPD 550 Çağdaş Psikolojik Danışma Kura Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz TAED 503 Aile Danışma Süreci ve Temel P Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Danışmanlığı ( Yüksek Lis 3-0-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz AED 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı A 4-0-4
Güz PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Güz AED 506 Ailede Krize Müdahale ( A Grub Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 3-0-3
Güz PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD314 Okul Danışmanlığı Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Bahar RPD406 Meslek. Etiği ve Yasal Konular Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar AED 503 Aile Danışma Süreci ve Temel P Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 3-0-3
Bahar AED 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı A 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Bahar PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Bahar TAED 506 Ailede Krize Müdahale Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Danışmanlığı ( Yüksek Lis 3-0-3
Bahar AED 509 Aile Danışmanlığı Uygulaması Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 1-4-3
Bahar PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Bahar PDR 607 Değişik Popülasyonlarda Psikol Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar TAED 509 Aile Danışmanlığı Uygulaması Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Danışmanlığı ( Yüksek Lis 3-0-3
Bahar MBD015 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-2-2
Güz RPD305 Kişilik Kuramları Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD 530 Ergenlikte Güncel Sorunlar ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz TAED 503 Aile Danışma Süreci ve Temel P Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Danışmanlığı ( Yüksek Lis 3-0-3
Güz AED 503 Aile Danışma Süreci ve Temel P Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 3-0-3
Güz AED 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı A 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Güz PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Güz RPD 550 Çağdaş Psikolojik Danışma Kura Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz AED 506 Ailede Krize Müdahale ( A Grub Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 3-0-3
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Yaz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD314 Okul Danışmanlığı Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Bahar RPD406 Meslek. Etiği ve Yasal Konular Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar RPD314 Okul Danışmanlığı Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar RPD 672 İleri Grupla Psikolojik Danışm Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar AED 509 Aile Danışmanlığı Uygulaması Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 1-4-3
Bahar RPD 671 İleri Bireysel Psikolojik Danı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar AED 503 Aile Danışma Süreci ve Temel P Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 3-0-3
Bahar Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Bahar PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Bahar PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Güz RPD305 Kişilik Kuramları Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Güz RPD305 Kişilik Kuramları Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD 550 Çağdaş Psikolojik Danışma Kura Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz AED 503 Aile Danışma Süreci ve Temel P Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Güz RPD 530 Ergenlikte Güncel Sorunlar ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD 630 Okul Danışmanlığında Güncel Ko Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Güz AED 509 Aile Danışmanlığı Uygulaması Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 1-4-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Bahar RPD314 Okul Danışmanlığı Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD314 Okul Danışmanlığı Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD406 Meslek. Etiği ve Yasal Konular Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar AED 506 Ailede Krize Müdahale ( A Grub Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 3-0-3
Bahar PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Bahar RPD 545 Bireysel Psikolojik Danışma Uy Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Bahar AED 509 Aile Danışmanlığı Uygulaması Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 1-4-3
Bahar AED 506 Ailede Krize Müdahale ( A Grub Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 3-0-3
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz EBD445 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz RPD305 Kişilik Kuramları Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD305 Kişilik Kuramları Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Güz RPD 558 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Güz PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Güz RPD 550 Çağdaş Psikolojik Danışma Kura Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz AED 503 Aile Danışma Süreci ve Temel P Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 3-0-3
Güz PDR 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD406 Meslek. Etiği ve Yasal Konular Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Bahar RPD314 Okul Danışmanlığı Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar OÖP208 Çocuk Ruh Sağlığı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar PDR 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehb 4-0-4
Bahar AED 514 Çift ve Aile Danışmanlığı ( B Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 2-0-2
Bahar RPD 550 Çağdaş Psikolojik Danışma Kura Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar TEZ Tez Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar AED 506 Ailede Krize Müdahale ( B Grub Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 3-0-3
Bahar AED 506 Ailede Krize Müdahale ( A Grub Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 3-0-3
Bahar AED 503 Aile Danışma Süreci ve Temel P Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 3-0-3
Bahar RPD 452 Okul Danışmanlığı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD 455 Meslek Etiği ve Yasal Konular Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar PDR 545 Bireysel Psikolojik Danışma Uy Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-2-2
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Güz RPD305 Kişilik Kuramları Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD305 Kişilik Kuramları Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz AED 503 Aile Danışma Süreci ve Temel P Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 3-0-3
Güz AED 503 Aile Danışma Süreci ve Temel P Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 3-0-3
Güz RPD 550 Çağdaş Psikolojik Danışma Kura Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Yaz AED 509 Aile Danışmanlığı Uygulaması Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 1-4-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP208 Çocuk Ruh Sağlığı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar RPD406 Meslek. Etiği ve Yasal Konular Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar RPD314 Okul Danışmanlığı Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar EBD-142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Bahar RPD-452 Okul Danışmanlığı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar AED 514 Çift ve Aile Danışmanlığı (B G Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 2-0-2
Bahar AED 506 Ailede Krize Müdahale(B Grubu) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 3-0-3
Bahar AED 506 Ailede Krize Müdahale(A Grubu) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 3-0-3
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 30 Rehberlik Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Güz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-2-2
Güz RPD305 Kişilik Kuramları Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-0-2
Güz PDR 681 Seminer II Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 1-0-1
Güz AED 503 Aile Danışma Süreci ve Temel P Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 3-0-3
Güz RPD 530 Ergenlikte Güncel Sorunlar ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz RPD 541 Aile Danışmanlığına Giriş I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PDR 607 Değişik Popülasyonlarda Psikol Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz PF 21 Eğitim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 21 Eğitim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz OSD İnsan Davranışlarını Anlamak Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 29 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 21 Eğitim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 21 Eğitim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 21 Eğitim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz OSD İnsan Davranışlarını Anlamak Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Bahar RPD404 Rehb. ve Psik. Danış. Alan Çal Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Bahar RPD306 Davranış Bozuklukları Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD406 Meslek. Etiği ve Yasal Konular Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar OÖP208 Çocuk Ruh Sağlığı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar RPD314 Okul Danışmanlığı Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD 512 Kariyer Gelişim Danışmanlığı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PDR 665 Eş Tükenmişliği ve Başa Çıkma Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar OSD İnsan Davranışlarını Anlamak Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD İnsan Davranışlarını Anlamak Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz RPD305 Kişilik Kuramları Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Güz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-0-2
Güz EBD241 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Güz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-2-2
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz PDR 681 Seminer I Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 1-0-1
Güz PDR 607 Değişik Popülasyonlarda Psikol Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz RPD-535 Alan Uygulamaları(Bireysel ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz OSD İnsan Davranışlarını Anlamak Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD İnsan Davranışlarını Anlamak Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar RPD202 Test Dışı Teknikler Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP208 Çocuk Ruh Sağlığı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar RPD306 Davranış Bozuklukları Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD314 Okul Danışmanlığı Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD406 Meslek. Etiği ve Yasal Konular Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar RPD-452 Okul Danışmanlığı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PDR 528 Alan Uygulamaları II (Mesleki Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Bahar OSD İnsan Davranışlarını Anlamak Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD İnsan Davranışlarını Anlamak Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OÖP207 Çocukta Oyun Gelişimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Güz RPD305 Kişilik Kuramları Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz PSI449 Psikolojik Danışma ve Rehberli Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-0-2
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Güz EBD241 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz PSI209 Psikolojik Danışma ve Rehberli Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4-0-4
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Güz RPD 453 Psikolojik Danışma Kuramları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz OSD İnsan Davranışlarını Anlamak Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD İnsan Davranışlarını Anlamak Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Bahar RPD314 Okul Danışmanlığı Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar RPD414 Grupla Psikolojik Danışma Kura Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar OÖP208 Çocuk Ruh Sağlığı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar RPD306 Davranış Bozuklukları Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD408 Kurum Deneyimi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Bahar OSA 526 Rehberlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eği 2-0-2
Bahar OSA 526 Rehberlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eği 2-0-2
Bahar OSA 526 Rehberlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eği 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar OSD İnsan Davranışlarını Anlamak Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD İnsan Davranışlarını Anlamak Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz EBD445 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Güz EBD241 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD305 Kişilik Kuramları Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Güz RPD411 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-2-2
Güz EBD445 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz RPD-535 Alan Uygulamaları(Bireysel ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz OSA 521 Gelişim Psikolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eği 2-0-2
Güz OSA 521 Gelişim Psikolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eği 2-0-2
Güz RPD 533 Çocuklukta Psikolojik Danışman Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD306 Davranış Bozuklukları Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar RPD314 Okul Danışmanlığı Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Bahar EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP208 Çocuk Ruh Sağlığı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar RPD402 Rehb. ve Psik. Danışmanlık Sem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar OÖP208 Çocuk Ruh Sağlığı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar OSD İnsan Davranışlarını Anlamak Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD İnsan Davranışlarını Anlamak Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-0-2
Güz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz RPD201 Rehb. ve Psiko. Danışma Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz RPD403 Bireyle Psikolojik Danışma Uyg Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 1-4-3
Güz RPD213 Okullarda Gözlem Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Güz PDR309 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz PDR303 Davranış Boz. I Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 4-0-4
Güz RPD301 Psikolojik Danışma İlke ve Tek Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz OSD İnsan Davranışlarını Anlamak Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz EBD445 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Yaz RPD207 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Yaz EBD241 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Yaz EBD142 Eğitim Psikilojisi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Yaz EBD342 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Yaz EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Yaz EBD342 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Yaz EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Yaz EBD341 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Yaz EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Yaz EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 3-0-3
Yaz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-0-2
Yaz EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Yaz EBD443 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Yaz EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Yaz EBD445 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Yaz EBD142 Eğitim Psikolojisi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 3-0-3
Yaz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Gündüz, B.; çelik, . Marriage satisfaction and forgiveness in people who continue their marriage after infidelitypAldatma sonrası evliliğini sürdüren kişilerde evlilik doyumu ve affetme. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2018, 15, 1893-.
10.14687/jhs.v15i4.4716
Gündüz, B.; Celik, . Marriage satisfaction and forgiveness in people who continue their marriage after infidelity

Aldatma sonrası evliliğini sürdüren kişilerde evlilik doyumu ve affetme. ULUSLARARASİ INSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 15, 1893-1893.
https://j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/issue/view/45

ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Kayaalp, .; Gündüz, B. Ergenlerin Anne Baba Tutumları ileProblem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkide Benlik Saygısının Aracı Rolü. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 15, 514-536.
10.21764/maeuefd.421134
şener, C.; Gündüz, B. Lise öğrencilerinde okul tükenmişliğinin yordayıcısı olarak mizah tarzlarının ve beş faktör kişilik özelliklerinin incelenmesi. TURKİSH STUDİES, 2018, 13, 1669-1692.
Kayaalp, .; Gündüz, B. Ergenlerin Anne Baba Tutumları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkide Benlik Saygısının Aracı Rolü. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 48, 514-536.
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/555245
Sener, C.; Gündüz, B. LİSE ÖĞRENCİLERİNDE OKUL TÜKENMİŞLİĞİNİN YORDAYICISI OLARAK MİZAH TARZLARININ VE BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. TURKİSH STUDİES, 2018, 13, 1669-1692.
http://www.turkishstudies.net/Makaleler/346207660_90%C5%9EenerCaner-egt-1669-1692.pdf
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Gündüz, B. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 9786054515113, Karahan, Baskı Sayısı: 5, Baskı Adet Sayısı: 1000, 21 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2018.
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Gündüz, B.; Capri, B.; Gökçakan, Z. Mesleki tükenmişlik, işle bütünleşme ve iş doyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi. EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2013, 3, 29-49,
10.12973/jesr.2013.312a

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Gündüz, B. İlköğretim öğretmenlerinde tükenmişlik. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 152-166,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Capri, B.; Gündüz, B.; Akbay, S. The Study of Relations between Life Satisfaction, Burnout, Work Engagement and Hopelessness of High School Students. CANADİAN CENTER OF SCİENCE AND EDUCATİON, 2013, 6, 0-0,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Gündüz, B. Okul Psikolojik Danışmanlarında Yetkinlik İnancı ve Tükenmişlik. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ (KUYEB), 2012, 12, 1749-1767,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 2
Gündüz, B. Emotional intelligence, cognitive flexibility and psychological symptoms in pre-service teachers. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2013, 8, 1048-1056,
10.5897/ERR2013.1493

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 2
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Capulcuoğlu, U.; Gündüz, B. Öğrenci tükenmişliğini yordamada stresle başaçıkma, sınav kaygısı, akademik yetkinlik ve anne-baba tutumları. EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2013, 3, 201-218,
10.12973/jesr.2013.3111a

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Gündüz, B. Okul Psikolojik Danışmanlarında Yetkinlik İnancı ve Tükenmişlik. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ (KUYEB), 2012, 12, 1749-1767,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 2
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Capulcuoğlu, U.; Gündüz, B. Öğrenci tükenmişliğini yordamada stresle başaçıkma, sınav kaygısı, akademik yetkinlik ve anne-baba tutumları. EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2013, 3, 201-218,
10.12973/jesr.2013.3111a

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Gündüz, B.; Capri, B.; Gökçakan, Z. Mesleki tükenmişlik, işle bütünleşme ve iş doyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi. EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2013, 3, 29-49,
10.12973/jesr.2013.312a

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Capri, B.; Gündüz, B. Maslach Tükenmişlik Envanteri-Öğrenci Formu (MTE-ÖF)’nun Türkçe’ye uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, 40, 134-147,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 4
Celikkaleli, .; Gündüz, B. Ergenlerde problem çözme becerileri ve yetkinlik inançları. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2010, 19, 361-377,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
çapulcuoğlu, U.; Gündüz, B. Lise öğrencilerinde tükenmişliğin cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü ve algılanan akademik başarı değişkenlerine göre incelenmesi. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 3, 12-24,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Gündüz, B. Okul Psikolojik Danışmanlarında Yetkinlik İnancı ve Tükenmişlik. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ (KUYEB), 2012, 12, 1749-1767,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 4
Tunç, B.; Inandı, Y.; Gündüz, B. Inspection and teachers’ emotions: An emotional evaluation of inspection. ULUSLARARASİ INSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015, 12, 554-568,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Demir, S.; Gündüz, B. Ebeveyn yetkinlık ölçeğinin uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2014, 11, 309-322,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Capri, B.; Gündüz, B.; Akbay, S. Utrecht Work Engagement Scale-Student Forms’ (UWES-SF) Adaptation to Turkish, Validity and Reliability Studies, and the Mediator Role of Work Engagement between Academic Procrastination and Academic Responsibility. EGİTİM DANİSMANLİGİ VE ARASTİRMALARİ (EDAM), 2017, 17, 411-435,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Gündüz, B. Emotional intelligence, cognitive flexibility and psychological symptoms in pre-service teachers. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2013, 8, 1048-1056,
10.5897/ERR2013.1493

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 3
Gündüz, B.; çapri, B.; Gökçakan, Z. Üniversite öğrencilerinin tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 19, 38-55,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Capulcuoğlu, U.; Gündüz, B. Öğrenci tükenmişliğini yordamada stresle başaçıkma, sınav kaygısı, akademik yetkinlik ve anne-baba tutumları. EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2013, 3, 201-218,
10.12973/jesr.2013.3111a

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 5
Gündüz, B.; Capri, B.; Gökçakan, Z. Mesleki tükenmişlik, işle bütünleşme ve iş doyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi. EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2013, 3, 29-49,
10.12973/jesr.2013.312a

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Capri, B.; Gündüz, B. Maslach Tükenmişlik Envanteri-Öğrenci Formu (MTE-ÖF)’nun Türkçe’ye uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, 40, 134-147,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Celikkaleli, .; Gündüz, B. Ergenlerde problem çözme becerileri ve yetkinlik inançları. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2010, 19, 361-377,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Gündüz, B.; çelikkaleli, . Ergen saldırganlığında akademik yetkinlik inancı, akran baskısı ve sürekli kaygının rolü. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 10, 19-38,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Gündüz, B.; Erkan, Z.; Gökçakan, N. Polislerde tükenmişlik ve görülen psikolojik belirtiler. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2007, 16, 283-298,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Inandı, Y.; Tunç, B.; Gündüz, B. Okul yöneticilerinin öz yeterlik algıları ile çatışmayı çözme stratejileri arasındaki ilişki,. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ, 2013, 19, 275-294,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
çapulcuoğlu, U.; Gündüz, B. Lise öğrencilerinde tükenmişliğin cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü ve algılanan akademik başarı değişkenlerine göre incelenmesi. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 3, 12-24,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Gündüz, B. İlköğretim öğretmenlerinde tükenmişlik. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 152-166,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 3
Capri, B.; Gündüz, B.; Akbay, S. The Study of Relations between Life Satisfaction, Burnout, Work Engagement and Hopelessness of High School Students. CANADİAN CENTER OF SCİENCE AND EDUCATİON, 2013, 6, 0-0,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Gündüz, B. Bağlanma stilleri, akılcı olmayan inançlar ve psikolojik belirtilerin bilişsel esnekliği yordamadaki katkıları. EGİTİM DANİSMANLİGİ VE ARASTİRMALARİ (EDAM), 2013, 13, 2071-2085,

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 6
Gündüz, B. Okul Psikolojik Danışmanlarında Yetkinlik İnancı ve Tükenmişlik. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ (KUYEB), 2012, 12, 1749-1767,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 2
Gündüz, B. Öğretmenlerde akılcı olmayan inançların kişisel ve mesleki değişkenlere göre incelenmesi. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2006, 7, 75-95,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Gülgez, .; Gündüz, B. Diyalektik davranış terapisi temelli duygu Düzenleme Programının Üniversite Öğrencilerinin Duygu Düzenleme Güçlüklerini Azaltmadaki Etkisi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, 2015, 44, 191-208,
Publications_002.pdf
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Gündüz, B. Emotional intelligence, cognitive flexibility and psychological symptoms in pre-service teachers. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2013, 8, 1048-1056,
10.5897/ERR2013.1493

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 2
Gündüz, B.; çapri, B.; Gökçakan, Z. Üniversite öğrencilerinin tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 19, 38-55,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 6
Gündüz, B.; Inandı, Y.; Tunç, B. Okul yöneticilerinin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin görüşleri: betimsel bir çalışma. EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2015, 4, 19-34,
http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.41.2

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 3
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)